ГъашIэм хэкIокIэщтхэп

Адыгэ Республикэм икомпозиторхэм я Союз илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон тыгъуасэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ исурэт къэгъэлъэгъуапIэ щыкIогъэ зэхахьэм Адыге­им исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Хъуажъ Рэмэзанэ ипэублэ гущыIэ къыщыхигъэщыгъ республикэм икомпозиторхэм я Союз IофшIагъэу иIэмкIэ Урысыем, IэкIыб къэралыгъохэм зэращашIэрэр.

Адыгеим икомпозиторхэм я Союз итхьаматэу Къэгъэзэжь Байзэт творчествэм пылъ цIыф­хэм агъэцэкIэрэ IофшIэныр тарихъым егъашIи зэрэхэмыкIокIэщтым иеплъыкIэхэр къыриIолIагъэх. Композиторэу Татьяна Суховам, сурэтышIхэу Давид Манакьян ыкIи Шъэожъ Хьасанэ, бзэхэм язэгъэшIэпIэ Гупчэу «Активым» ипащэу Едыдж Мэмэт анахьэу анаIэ зытырадзагъэр композитор­хэм­рэ сурэтышI­хэмрэ ясоюз­хэм язэпхыныгъэхэр щыIэныгъэм зэрэщыпытэхэрэр ары.

ЛэупэкIэ Нур­бый ышIыгъэ сурэтым итыр шIэхэу къэ­ошIэ­жьы – ар композитор цIэрыIоу Тхьабысымэ Умар. Къуанэ Аслъан исурэтхэу Шъэ­ожъ Розэрэ Тхьабысымэ Умаррэ афэгъэхьыгъэхэр щыIэныгъэм къыхэхыгъэх, лъэпкъым ицIыф цIэрыIохэр нэгум къыкIэуцох.

ОрэдыIоу, орэдусэу Адыгэ Республикэм, Къэрэщэе-Щэрджэ­сым язаслуженнэ артисткэу Нэ­чэс Анжеликэ исурэтэу А. Тимченкэм ышIыгъэр шъо зэфэшъхьафхэм къагъэкIэракIэ. Ан­желикэ удэгущыIэ, гущыIэ фабэхэр епIохэ пшIоигъоу сурэтым ыпашъхьэ уеуцо. Анжеликэ иду­най сурэтышIым IупкIэу къыгъэлъэгъон ылъэкIыгъ, ащ пае тыфэраз.

Адыгэхэм ягъэтхэ орэдхэм яхьылIагъэу И. Рожковам ышIыгъэри гум къегущыIыкIы. ШыкIэпщынэр, пхъэкIычыр, пщынэр, нэмыкIхэри зы сурэтым щыолъэгъух. Шъэожъ Хьасанэ исурэтхэр къэшIэжьыгъошIух, зэлъашIэрэ цIыфхэм афэгъэхьыгъэх. Э. Овча­ренкэм, В. Бирюковым, Н. ДыдыкIым, нэмыкIхэм яIэшIагъэхэм уасэ афэтшIызэ, композиторхэм я Союз изэхэщэн кIэщакIо фэхъу­гъэ А. Нэхаир, Къ. Тыкъор, Хь. КIыкIыр, Ч. Андзэрэкъор, фэшъхьафхэри къыхэтэгъэщых.

Сурэтхэм арытхэр: къэгъэлъэ­гъоным икъызэIухын хэлэжьагъэхэр; Нэчэс Анжелик.