Гум урилъапI, сикъыблэ къал

Хабзэ зэрэхъугъэу, тикъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ загъэпсыгъэр илъэс къэс Iоныгъо мазэм хагъэунэфыкIы.

МэфэкIым ипэгъокI Iофтхьабзэхэр республикэ гупчэми, чIыпIэхэми ащызэхащэх, ахэр зэкIэ Мыекъуапэ итыгъуасэ, инепэ ыкIи инеущ зыфэдэщтым яхьылIагъэх.

Мы мафэхэм Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоныр анахь мэхьанэ зиIэмэ ащыщ. Мыщ Мыекъуапэ икъэхъукIи, иуцукIи, зызэриIэтыгъи, иблэкIыгъэ чыжьи, имэфэ гомыIухэри — граждан ыкIи Хэгъэгу зэошхом яилъэс­хэр зэрищэчыгъэхэр — щыпсэурэ лъэпкъ лъапсэу адыгэхэр ыкIи къытхэтIысхьэгъэ цIыф лъэпкъыбэр зэрэщызэгурыIохэрэр, IофшIэкIэшIум, гупшысэ хэхыгъэм къалэр хэпшIыкIэу ыпэкIэ зэрэлъагъэкIуатэрэр тхылъ дэгъу зэфэшъхьафхэу, журналхэу, тхылъ-альбомхэу, гъэзет хэутыгъабэу къыдэкIыгъэхэр ыкIи къыдэкIыгъакIэхэр къыщагъэлъа­гъох. Литературэ баеу Мыекъуапэ ищыIакIэ къэзыIуа­тэрэр мыщ щызэгъэу­Iугъ. ШIэныгъэлэжьхэм, зекIо-гупшысакIохэм, пшысэIуатэхэм, гущыIэм пае, зэлъашIэрэ тхакIоу, я 5-рэ Мыекъопэ гурыт еджапIэм щеджагъэу Евгений Шварц итхыгъэ альбом кIэракIэ, Мыекъуапэ ичIыопс хьалэмэт уанэIу къизыгъэуцорэ сурэтхэр зыдэт тхылъхэр, гукъэ­кIыжь фабэхэу къалэм епхыгъэхэр къызщыIотагъэхэр, мыщ щыIэ­кIэ-псэукIэр жъотэу зэрэщыкIэкIырэр, итарихъ, итопонимикэ, иэкономикэ, икультурэ яхьылIагъэхэр мэкIайхэм ащызэгъэфагъэх. МэфэкI къэгъэлъэгъонэу «Ты сердцу дорог, южный город мой» зыфиIорэр зыгъэхьазырыгъэхэр тхылъеджапIэм краеведениемрэ лъэпкъ литературэмрэкIэ иотдел иIофышIэхэр арых.

Мамырыкъо Нуриет.