Гум къинэжьыщт зэIукIэгъухэр

Зыныбжь хэкIотагъэхэр ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэр зыщаIыгъхэ республикэ унэ-интернатым мэфэкI Iофтхьэбзэ гъэшIэ­гъон щыкIуагъ.

КIэлэцIыкIухэр ыкIи Iэтахъо­хэр зычIэсхэ социальнэ унэу «Джэныкъу» зыфиIорэм щыIэ сабыйхэр нэжъ-Iужъхэм яхьэ­кIагъэх, къафагъэхьазырыгъэ къэгъэлъэгъоным рагъэплъы­гъэх.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Ирина Ширинам къызэриIуагъэмкIэ, шышъхьэIум и 1-м къыщыублагъэу социальнэ проектэу «ЛIэужхэм язэдэгущыIэн» зыфиIорэр Адыгеим щагъэцэкIэнэу рагъэжьагъ.

— Проектым пшъэрылъ шъхьа­Iэу иIэр сабый цIыкIоу «Джэныкъом» чIэсхэмрэ унэ-
интернатым щыпсэухэрэмрэ зэIукIэнхэр, гущыIэгъу зэфэ­хъунхэр ары, — къыIуагъ Ирина Ши­ринам. — Непэрэ Iоф­­тхьабзэр проектым егъэжьапIэ фэхъу, тапэкIи зэIукIэгъухэр редгъэкIокIынхэ гухэлъ тиI.

Ны-тыхэр зышъхьащымыт кIэлэцIыкIу­хэмрэ зизакъоу къэ­нэ­гъэ нэжъ-Iужъхэу интернатым чIэсхэмрэ илъэсым къыкIоцI мыщ фэдэ зэIукIэгъу фабэхэр афызэхащэщтых. ЛIэужхэр нахь зэпэблагъэхэ хъунхэм, зэкIэ­рысынхэм, ягукIэгъуныгъэ зэпагъохыжьыным ахэр фэIорышIэщтых.

КIэлэцIыкIухэм Iофтхьабзэм зэрифэшъуашэу зыфагъэхьа­зырыгъ. Усэ цIыкIухэр, орэдхэр, къэшъо зэфэшъхьафхэр нэжъ-Iужъхэм къафашIыгъэх, агъэчэфыгъэх. Нэужым сабый­хэм ежь-ежьырэу ашIыгъэ сурэтхэр интернатым къыра­тыгъэх. МэфэкI мафэр афызэ­хэзыщэгъэ сабыйхэм интернатым чIэсхэр зэрафэразэхэр араIуагъ, гущыIэ фабэхэр апа­гъохыгъэх. Къэгъэлъэгъоныр лъэшэу ашIогъэшIэгъон зэрэ­хъугъэр, орэдхэм зэрадежъыущтыгъэхэр ягущыIэ къыщыха­гъэщыгъ.

Унэ-интернатым чIэсхэри сабыйхэм яжагъэх. Ахэм аIэшъхьитIукIэ ахъыгъэ нэпэеплъ цIыкIухэмрэ шIухьафтынхэмрэ хьэкIэ лъапIэхэм аратыгъэх. Мыщ фэдэу гум къинэжьыщт зэIукIэгъухэр джыри тапэкIэ зэрэщыIэщтхэм бгъуитIури ыгъэ­гушIуагъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.