ГумэкIыгъохэр, щыкIагъэхэр дагъэзыжьых

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм, Iашэр хэбзэнчъэу къызэрэрагъэкIокIырэм епхыгъэ бзэджэшIагъэу къыхагъэщыхэрэр ыкIи зэхафыхэрэр профилактикэ шIыгъэнхэмкIэ уполномоченнэ къулыкъухэм яIофшIэн зэрагъэцакIэрэм АР-м и Прокуратурэ щытегущыIагъэх.

ХэбзэухъумэкIо къулыкъухэм якоординационнэ зэхэсыгъо пэщэныгъэ дызэрихьагъ АР-м ипрокурорэу Марк Большедворскэм. Джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ УФ-м и Президент и Полномочннэ аппарат илIыкIоу Федеральнэ инспектор шъхьаIэу Адыгэ Республикэм щыIэ С. Дрокиныр, АР-м и Премьер-министрэу А. Наролиныр, АР-м и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан, АР-м и ЛIышъхьэ и Администрацие ыкIи министрэхэм я Кабинет ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, район администрациехэм япащэхэр, автомобиль гъогухэм яIыгъын фэгъэзэгъэхэ учреждениехэм япащэхэр, прокурорхэр.

Зэхэсыгъом пэублэ гущыIэ къыщишIызэ М. Большедворскэм къызэриIуагъэмкIэ, гъогурыкIоныр щынэгъончъэу щытыныр Iофыгъо шъхьаIэу шъолъырым илъхэм ащыщ.

Автомобиль гъогухэм хъугъэ-шIагъэхэу атехъухьэхэрэм цIыфхэм чIэнэгъэшхо ыкIи зэрарышхо къафахьы. ЛъэсрыкIохэм ыкIи водительхэм ашIэзэ, гъогурыкIоным ишапхъэхэр бэрэ аукъохэу къыхэкIы: псынкIащэу мэзекIох, апэ ит автомобилым дэхых, ягъогу текIыхэшъ, ыпэкIэ къикIырэм игъогу техьэх, ешъуагъэхэу рулым кIэрысых. Ащ нэмыкIэу авариехэм лъапсэу афэхъухэрэм ащыщ гъогухэм язытет зэрэдэир.

— Гъогухэм къатехъухьэхэрэ хъугъэ-шIагъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм фэшI ахэм алъэныкъокIэ хабзэр ухъумэгъэным епхыгъэ зэфэхьысыжьхэр ренэу пшIынхэ, нэужым гумэкIыгъоу, щыкIагъэу щыIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэ фае, — къыIуагъ АР-м ипрокурор.

2017-рэ илъэсым лъэсрыкIо зэпырыкIыпIэхэм къащыхъугъэхэ хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ проценти 9,8-кIэ нахьыбэ хъугъэ, нэбгырэ 63-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ, ешъуагъэхэу рулым кIэрысхэ водительхэм апкъ къикIыкIэ шъобж зытещагъэхэм япчъагъэ проценти 10 хэхъуагъ. Илъэсэу тызыхэтым ищылэ мэзэ закъо авариехэм нэбгыри 7 ахэкIодагъ.

Гъогухэр ыкIи урамхэр щынэгъончъэу, рэхьатэу щытынхэмкIэ пшъэдэкIыжь зыхьыхэрэ пащэхэм ыкIи шъолъырым гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо автоинспекцие яIофшIэн зэрэзэхащэрэм уигъэрэзэпэнэу щытэп, пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр икъу фэдизэу зэхащэхэрэп, административнэ хэбзэукъоныгъэхэм алъэныкъокIэ законыр аукъоу къыхэкIы. Джащ фэдэу автомобиль гъогухэм язытети шапхъэхэм адимыштэу къыхэкIы, ащ ыпкъ къикIыкIэ авариехэр мэхъух.

Автомобиль гъогухэм язытет зэщымыкъоным лъыплъэхэрэ къэралыгъо ыкIи муниципальнэ къулыкъухэм яIофшIэн нахь агъэлъэшын, джащ фэдэу хьылъэ зезыщэхэрэ машинэхэм алъэныкъокIэ щыIэхэ шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэм пытагъэ хэлъэу къякIолIэгъэн фае.

Хэбзэгъэуцугъэм ыкIи IофшIэным изэхэщэн алъэныкъокIэ къыхагъэщыгъэхэ хэукъоныгъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, гъогурыкIоныр щынэгъончъэу щытынымкIэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн шIуагъэ къытэу гъэпсыгъэным фытегъэпсыхьэгъэхэ унашъохэр шIыгъэнхэ, мыщ пытагъэ хэлъэу къекIолIэгъэн зэрэфаер прокурорым къыхигъэщыгъ.

Джащ фэдэу Iашэр, щэхэр ыкIи къагъэохэрэ пкъыгъохэр хэбзэнчъэу зэрагъэзекIохэрэм пэшIуекIогъэным ылъэныкъокIэ республикэм иIофхэм язытет уигъэрэзэнэу зэрэщытыр къэзэрэугъоигъэхэм къыхагъэщыгъ. 2016-рэ илъэсым цIыфхэм ежь-ежьырэу Iэши 117-рэ къатыгъ, блэкIыгъэ илъэсым а пчъагъэр 376-м кIэхьагъ. Iашэр хэбзэнчъэу агъэфедэзэ бзэджэшIагъэ зезыхьэгъэ нэбгырэ 17-мэ хьапс атыралъхьагъ.

Iофтхьабзэм къыщыгущыIагъэх, Iофыгъохэм еплъыкIэу афыряIэр къыраIотыкIыгъ республикэм ипрокурор игуадзэу КIыкI Исмахьилэ, гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Александр Курпас.

Мыщ фэдэ хэбзэукъоныгъэхэр, бзэджэшIагъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэм ыкIи зэхэфыгъэнхэм фэшI уполномоченнэ ведомствэхэм яIофшIэн нахь шIуагъэ къытэу зэхащэн зэрэфаер зэхэсыгъом къыщаIуагъ, ащ епхыгъэ унэшъо гъэнэфагъэхэри ашIыгъэх.

КIАРЭ Фатим.