ГумэкIыгъор зэкIэкIон фае

«Адэбз узым ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет зыфэдэр: гумэкIыгъохэр ыкIи ахэм ядэгъэзыжьын» зыфи­Iорэ парламент едэ­Iунхэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм тыгъуасэ зэхищагъэх.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Парламент ипащэу Владимир Нарожнэр, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, республикэм медицинэ учреждениехэу итхэм яврач шъхьаIэхэр, яIофышIэхэр, нэмыкIхэри.

Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, мы гумэкIыгъом утегущыIэныр зигъо Iофыгъоу щыт. Республикэм илъэс къэс адэбз узым ыпкъ къикIыкIэ нэбгы­рэ миным ехъумэ ядунай щахъожьы. ЦIыфхэр нахьыбэрэмкIэ зэрылIыкIхэрэ узхэмкIэ адэбзыр ятIонэрэу щыт.

— Лъэпкъ проектэу мыгъэ дгъэцэкIэнэу едгъэжьагъэм ахъщэр нахьыбэу зыпэIудгъэхьащтыр адэбз узым епхыгъэхэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын ары, — къыIуагъ министрэм. — Iэзэгъу уцхэр къызэрэзыIэкIэдгъэхьащтхэм, узым зыщеIэзэхэрэ учреж­дениехэм зэхъокIыныгъэхэр афэтшIынхэм, нэмыкIхэми зэхэсыгъом тащытегущыIэщт.

Зэхэсыгъом зыщытегущыIагъэхэм, гумэкIыгъоу къаIэтыгъэхэм, пшъэ­рылъхэу зыфагъэуцужьыгъэхэм афэ­гъэхьыгъэ къэбарыр нахь игъэкIотыгъэу къыкIэлъыкIорэ номерым ижъу­гъотэщт.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.