ГукIэгъум фапIух

«Доброволец России-2018» зыфиIорэ Урысые зэнэкъокъум ишъолъыр чэзыу къыдыхэлъытагъэу бэмышIэу Адыгэ рес­публикэ кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм Iофтхьабзэу «Быть добрым просто» зыфиIорэр щызэхащэгъагъ.

Лъэныкъоу «IэпыIэгъу хъунхэм фытегъэпсыхьагъэх» зыфиIоу псэупIэ-шъхьэегъэзыпIэ зимыIэ псэушъхьэхэм адеIэ­гъэным ар фэгъэхьыгъагъ. Зигъо Iофыгъо инымкIэ тхылъ­еджапIэм тхылъ къэгъэлъэгъонхэу «Ныбджэгъу шъыпкъэ зы­фэшIых», «Хьэхэмрэ чэтыухэм­рэкIэ тхылъхэм ялIыхъужъых» зыфиIохэу къагъэхьазырыгъэхэм тхылъ дэгъубэ ыкIи альбом кIэрэкIабэ ащагъэфедагъ. МэкIайхэм атетых хьэ лъэпкъ зэ­фэшъхьафхэм яхьылIэгъэ тхылъхэр, тхакIохэу М. Приш­виным, Н. Носовым, А. Чеховым, И. Тур­геневым япшысэхэр ыкIи ярассказхэр («Каштанка», «Му­му», нэмыкIхэр) зыдэтхэр.

Зигъо Iофтхьабзэм Мые­къуапэ иублэпIэ еджапIэу «Глобус», лицейхэу NN 8-м, 19-м, гурыт еджапIэхэу NN 11-м ыкIи 15-м къарыкIыгъэ еджакIохэр хэлэжьагъэх, творческэ IофшIэн гъэцэкIэнэу «Сэры ыкIи сипсэушъхь» зыфиIорэр къа­гъэхьазырыгъ. Ащ елъытыгъэу еджэкIо цIыкIухэм якIэсэ хьэм, чэтыум, цыгъом, попугаим е нэмыкI бзыум, псэушъхьэ лъэп­къым яхьылIэгъэ къэIотэн-тхыгъэр сурэттехыгъэкIэ, ежьхэм ашIыгъэ сурэтхэмкIэ къагъэ­кIэрэкIагъ.

КIэлэцIыкIухэм еплъыкIэ тэ­рэз ягъэгъотыгъэным мы проектыр фэлажьэ, псэушъхьэ зэ­фэшъхьафхэм яшIыкIэ-гъэ­псыкIэхэр нахь куоу ашIэныр ыкIи узэрадэзекIощтым фэ­хьазырынхэр къыделъытэ. Ащи изакъоп, проектым кIэлэ­еджа­кIохэм дунэееплъыкIэ тэрэз ягъэгъотыгъэнымкIэ мэхьанэ иI: зымылъэкIырэм удеIэныр, уфэгумэкIыныр, гукIэгъу фэ­пшIыныр. Псэ зыпыт дунаимкIэ псэ­ушъхьэхэр ары анахьэу анаIэ зытетыгъэр. Ахэми, мыгущыIэ­хэми, фыщытыкIэ тэрэз афыуи­Iэныр зэрищыкIагъэр, ащ фэдэ шIыкIэ-гъэпсыкIэм шIушIэныр, гукIэгъур къызэракIакIорэр ыкIи ежьхэм, еджакIохэм, нахь ин зыхъухэкIэ, цIыф зэхэтыкIэ-хабзэмкIэ а зэкIэ къызэрашъхьапэжьыщтыр Iофтхьабзэм щыкIэгъэтхъыгъагъ.

Зигъо Iофыгъоу тхылъеджапIэм щыIагъэм «Мыекъуапэ ипсэушъхьэ гъорыкIохэр» зыфиIорэ сообществэм иволонтерхэр, «докторэу Ярошенкэм иветеринар IэзапI» зыфиIорэм иIофышIэхэр, кинологхэр, яхьэ­хэр ягъусэу, хэлэжьагъэх.

Сурэттехыгъэ къэгъэлъэгъо­нэу «Сибысым сылъэхъу» зыцIэм унаIэ зытырыуигъадзэ­щтыгъ. Хьэ лъэпкъ зэфэшъхьаф­хэр ащ иплъагъощтыгъэх. Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэх ны-тыхэр, кIэлэегъаджэхэр ыкIи еджа­кIохэр. Анахь нэр зыфэзыщэщтыгъэр «СикIэсэ псэушъхьэ­хэр» зыцIэ къэгъэлъэгъонэу ежь кIэлэцIыкIухэм ашIыгъэ сурэ­тыбэр зыхэлъыгъэр ары. Тэри, журналистхэм, тигуапэу ахэм зафэдгъэзагъ. Мыхэр ныбжь зэфэшъхьафхэм арытхэм, илъэ­си 7-м къыщегъэжьагъэу 14-м нэс къыхиубытэхэрэм, ­ашIыгъэх. СурэтшIынымкIэ амал дэгъухэр яIэхэу уягуцафэ нахь сурэт лъэгъупхъэхэм. Сэ сишIошIкIэ, анахь IофшIэгъэ дэгъукIэ плъы­тэщтхэм ащыщых апэрэ классым исхэу ЛэупэкIэ Анетэрэ (еджапIэр «Глобус»), Учар Дэнэфрэ яIэшIагъэхэр. Сулейман Юныси дэгъоу сурэтыр ышIыгъ, мы еджапIэм иапэрэ класс щеджэ.

Лицееу N 8-мкIэ Позднякова Аленэ (я 2-рэ класс), лицееу N 19-мкIэ я 4-рэ классым ще­джэрэ Шахалтук Айдэмыр ­ябзыу, чэтыу, хьэ сурэтхэр, я 16-рэ гурыт еджапIэмкIэ Даур Батыр хьэу ышIыгъэр ыкIи Роман Матузный ихьэу «Богатыр­кIэ» зэджагъэр, апэрэ классым исхэу ГъукIэлI Софие ибзыу шIэт дахэ, Дима Новиковым ипопугаеу «Лучикыр» лъэшэу къахэщыгъэх, уиными гу зы­лъыуагъатэ.

Iофтхьабзэр зэрэщытэу шIу­шIэн нэшанэ хэлъэу кIуагъэ, къэгущыIэгъэ нахьыжъхэми гу­кIэгъур, ощ нахь хъыбэим уфэгумэкIын зэрэфаер, а зэкIэ цIыфыгъэ хабзэу зэрэщытыр къаIуагъ, псэ зыпыт дунаир шIыкIэшIу-шэнышIумэ зэрагъэпытэрэр кIагъэтхъыгъ, кIэлэцIыкIухэми ушъый дэгъубэ хахыгъ.

Мамырыкъо Нуриет.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан иех.