ГазымкIэ чIыфэ зытелъхэм адеIэщтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм идиректорэу Арэщыкъо Руслъанрэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэм Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэр цIыфхэм ятхьаусыхэ тхылъхэм тэрэзэу ыкIи игъом Iоф адэшIэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр ары.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковамрэ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеславрэ Iофыгъом изэхэфынкIэ къаIуагъэм къыгъэлъэгъуагъ газкомпанием иконтролерхэм тэрэзэу Iоф зэрамышIэрэм пае цIыфхэм ятхьаусыхэ тхылъхэр нахьыбэ зэрэхъухэрэр. Мы илъэсэу тызхэтым къэралыгъо хабзэм икъулыкъухэм ащ фэдэ тхылъ 1306-рэ къаIэкIэхьагъ. Iофхэм яхэплъэн заухым нафэ къэхъугъ абоненти 160-м ехъумэ яфедэ хэлъэу ахъщэр къызэралъытэжьыгъэр. Ащ нэмыкIэу джыри тхьаусыхэ тхылъ 206-мэ анаIэ атетэу защагъэгъуазэ. КъумпIыл Мурат Iофыгъохэр игъом зэшIохыгъэнхэ зэрэфаер ыкIи цIыфхэу узфэгумэкIын фаехэм алъэныкъокIэ социальнэ кIэух дэйхэр щыIэ зэрэмыхъущтхэр къыхигъэщыгъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ фэIо-фашIэхэр цIыфхэм афэзыгъэцэкIэн фаехэм япшъэрылъ шъхьаIэу ылъытагъэр социальнэ зэгурымыIоныгъэ къэмыхъуным пае акъылыгъэ хэлъэу Iофыр зэшIохыгъэ зэрэхъущт амалхэм алъыхъугъэныр ары.

«ЦIыфхэм ягумэкIхэм лъэшэу анаIэ атырагъэтын фае. Сэ зэрэсшIошIырэмкIэ, зэнэкъокъу къызыпытэджэрэ IофыгъохэмкIэ тазырхэр къыхэмыхьэхэу пIэлъэ гъэнэфагъэм къыкIоцI цIыфхэм ясчетчикхэр зыпкъ игъэуцогъэнхэмкIэ амал ятыгъэн фае. Мыщ къыхиубытэхэрэп зипшъэрылъ зымыгъэцэкIэрэ цIыфхэу къатефэрэ ахъщэр зымытыхэрэр. Сицыхьэ телъ зигугъу тшIырэ Iофыгъор зэрищыкIагъэм тетэу обществэм къызэрэгурыIощтым», — къыкIигъэтхъыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм игенеральнэ директор фэгъэкIотэныгъэ зыхэлъ пIалъэм епхыгъэу тхьамафэм ыкIэм нэс ищыкIэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрэзэрахьащтхэр къыIуагъ. Бырсыр къызпыкIырэ газ счетчикхэр зиIэхэм а пIалъэм къыкIоцI тазырхэр къыхэмыхьэхэу счетчикхэр зэблахъунхэ алъэкIыщт.

«План гъэнэфагъэ зэхэдгъэуцощт, хэукъоныгъэ хэзышIыхьагъэхэми амал зэриIэкIэ зэрафэдгъэгъущтым тыдэлэжьэщт. Ау мыщ къыхиубытэхэрэп газыр зытыгъухэрэр», — къыIуагъ Арэщыкъо Руслъан.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэхэм къаIуагъ гумэкIыгъо къызпытэджэрэ Iофыгъохэм пIэлъэ кIэкIым къыкIоцI анаIэ атырадзэн ыкIи ахэр зэшIуахынхэ зэрэфаер, газыр птыгъу зэрэмыхъущтыр ыкIи абонентхэм къатефэрэр игъом атын зэрэфаер агурыгъэIогъэн фае.

ЗэIукIэгъум икIэуххэм зыкIэ ащыщ хъугъэ гъот макIэ зиIэ цIыфхэу газымкIэ приборхэр изгъэуцон амал зымыгъотхэрэм IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэ шIыкIэр рихъухьанэу республикэм иминистрэхэм я Кабинет пшъэрылъ зэрэфашIыгъэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу