В. Путиным цыхьэ фашIы

УФ-м и Президент IэнатIэ IухьанымкIэ зикандидатурэ ежь-ежьырэу къэзыгъэлъэгъогъэ Владимир Путиным зэрэдырагъаштэрэм ишыхьатэу Адыгеим щыпсэухэрэм яIэпэкIадзэхэр аугъоинэу рагъэжьагъ.

Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ гупчэу «Joy Land» зыфиIорэм IэпэкIадзэхэр волонтерхэм зыщаугъоирэ чIыпIэ къыщызэIуахыгъ. ГущыIэгъу тызыфэхъугъэ волонтерым тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, джырэ уахътэ мы чIыпIэ закъор ары Адыгеим щыIэр, ау тапэкIи цIыфхэм IэпэкIадзэхэр зыщаугъоин алъэкIыщтхэм ахагъэхъонэу агъэнафэ.

— Щылэ мазэм и 9-м мыр къызэIутхыгъ, къытфеIуатэ тигущыIэгъу. — Мэфэ заулэ нахь темышIагъэми, цIыфэу къытэуалIэрэр макIэп.

Ахэр ежь-ежьырэу къэкIох. НыбжьыкIэхэри чанэу къызэрэхэлажьэхэрэр къыхэзгъэщы сшIоигъу.

Мы чIыпIэм тызыщыIукIагъэхэм ащыщэу Нэхэе Юрэ, фондэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм ипащэ, къызэриIорэмкIэ, къэралыгъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ Владимир Путиным нахь амалышIухэр IэкIэлъых.

— Къэралыгъор ыугъоижьын, ар нахь лъэш зэришIыщтым В. Путиныр ыуж ит, — игущыIэ къыщыхегъэщы Юрэ. — ТапэкIэ джыри шIэгъэн фаеу щыIэр макIэп. Ти Президент иIофшIэн зэрифэшъуашэу зэригъэцакIэрэр илъэс зэкIэлъыкIохэм нафэ къытфэхъугъ.

Къоджэ Аслъан, пенсионер, АР-м иветеранхэм я Совет итхьамат:

— Дзэ къулыкъум илъэсыбэрэ сыхэтыгъ. Владимир Путиным ар нахь лъэш ышIын ылъэкIыгъ. Тикъэралыгъо къэтыухъумэным фытегъэпсыхьэгъэ амалышIухэр джы тIэкIэлъхэ хъугъэ. Ащ мэхьанэшхо иIэу сэлъытэ.

Александр, илъэс 23-рэ ыныбжь:

— Владимир Путиныр ныбжьыкIэмэ зэракъотыр, ахэм гухэлъэу яIэхэр щыIэныгъэм щыпхыращынымкIэ IэпыIэгъу къазэрафэхъурэр къыхэзгъэщы сшIоигъу. Къэралыгъо лъэшым инеущрэ мафэ ныбжьыкIэмэ аIэ зэрилъыр ащ къыхегъэщы. Ахэм шIэныгъэ тэрэз зэрэзэрагъэгъотыщтым, гъэхъэгъэшIухэр зэрашIыщтым пылъ.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.