Врач IэпэIас

Ахэм зэу ащыщ Адыгэ республикэ клиникэ сымэджэщым травматологиемрэ ортопедиемрэкIэ иотделение ипащэу, медицинэ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу ХъутIыжъ Тимур Казбек ыкъор. СикIалэу Абидокъо Вадим къызеIазэм ар зэрэврач IэпэIэсэ дэдэр нэрылъэгъу къысфэхъугъ.

Вадим — профессиональнэ футболист. Тренировкэ ышIызэ иджабгъу лъэгонджэ зэрытыпIэ зэфыкъом, Ставрополь операцие апэу щашIыгъагъ. Ау охътабэ темышIэу къупшъхьэ зэрытыпIэр зыпкъ тэрэзэу зэримыуцожьыгъэр къытаIуагъ. Арыти, 2017-рэ илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ сикIалэ ылъэгуанджэ ятIонэрэу операцие ашIын фаеу хъугъэ.

Джыдэдэм медицинэм Урысыем и Къыбли, Темыр Кавказми псынкIэу хэхъоныгъэ зэращишIырэм сыщыгъуаз. Адыгэ республикэ клиникэ сымэджэщым травматологиемрэ ортопедиемрэкIэ иотделение джырэ шапхъэхэм адиштэу операцие къинхэр щышIыгъэнхэмкIэ, спортсменхэм, цIыф къызэрыкIохэм щяIэзэгъэнхэмкIэ ищыкIэгъэ пстэур иI. ХъутIыжъ Тимур Казбек ыкъор «спорт фыкъоныгъэ» зыфэхъухэрэм дэгъоу яIазэ. А врач IэпэIасэм тызэрэфэзыгъэр тэри насыпыгъэу зыфэтэлъэгъужьы.

КъэIогъэн фае операциер дэгъоу зэрэкIуагъэр, ащ ыужкIи отделением ипащэ сымаджэм изытет ренэу ынаIэ къызэрэтыригъэтыгъэр. Мэзэ заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ футбол ешIэным нахьыбэрэ сикIалэ кIэмыхъопсыжьыщтыгъэмэ, ХъутIыжъ Тимур ишIуагъэкIэ ащ тренировкэхэм непэ апидзэжьыгъ.

Врач IэпэIасэу, цIыф хьалэлэу ХъутIыжъ Тимур къытфишIагъэм уасэ фэшIыгъуай, ащкIэ сирэзэныгъэ къисIотыкIынэу гущыIэхэр сфикъурэп.

Джащ фэдэу Адыгэ республикэ клиникэ сымэджэщым гу-лъынтфэ хирургиемкIэ иотделение ипащэу Борсэ Мухьамэд Хьамзэт ыкъоми «тхьауегъэпсэу» есIожьы сшIоигъу дахэу къызэрэтпэгъокIыгъэм ыкIи ынаIэ къызэрэттыригъэтыгъэм афэшI.

Тиунагъо исхэм ХъутIыжъ Тимур зипэщэ травматологиемкIэ отделением иIофышIэ пстэуми «тхьашъуегъэпсэушхо» ятэIо, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу яIэнэу тафэлъаIо. ЦIыфхэм япсауныгъэ зыпкъ зэрижъугъэуцожьырэм, шъузэрафэгумэкIырэм апае лъэшэу тышъуфэраз. Ащ нахь лъапIэ зи щыIэп!

АБИДОКЪО Люсан.

Къэрэщэе-Щэрджэсым изаслуженнэ журналист.