Волонтерхэм ягупчэ Адыгеим щызэхащагъ

Мы илъэсым Адыгэ республикэ общественнэ организациеу «Волонтерский центр Республики Адыгея» зыфиIорэр зэхащагъ.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, гъэтхапэм ыкIэм нэс республикэм имуниципальнэ образованиехэм ыкIи гъэсэныгъэм иорганизациехэм зэкIэми волонтер гупчэм икъутамэхэр ащызэхащэнхэ фае.

— Гъэтхапэм и 5-м щыIэгъэ зэхэсыгъом «Волонтерский центр Республики Адыгея» зыфиIорэм ипащэу Ованес Шекерьянц гупчэр зэрэзэхэтым, иIофшIэн зэрэзэхищэрэм къатегущыIагъ, — къеты АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ.

Ованес Шекерьянц къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, гупчэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр волонтер хъун гухэлъ зиIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр ары. ИшIуагъэ зэригъэкIыщт купым хахьэхэрэм нэIуасэ афэшIыгъэныр джащ фэдэу гупчэр зыдэлэжьэрэ лъэныкъохэм ащыщ.

(Тикорр.).