Водительхэр ауплъэкIущтых

2017-рэ илъэсым чъэпыогъум и 12-м пчыхьэм сыхьатыр 7.00-м къыщегъэжьагъэу 9.00-м нэс пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Водитель ешъуагъ» зыфиIорэр республикэм щыкIощт.

Тигъогухэм къатехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм, машинэхэр зезыфэхэрэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр амыукъонхэм Iофтхьабзэр фэIорышIэщт.

Ешъуагъэу автомобилыр зезыфэхэрэм якъыхэгъэщын анахьэу инспекторхэм анаIэ тырагъэтыщт. Джащ фэдэу зефэнымкIэ фитыныгъэ зыIахыгъэхэм ыкIи ищыкIэгъэ тхылъхэр зымыIыгъхэм яфэшъошэ пшъэдэкIыжьыр арагъэхьыщт.