Владимир Путиным цIыфхэм адыриIэгъэ зэдэгущыIэгъу занкIэр

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным тыгъуасэ я 16-у зэдэгущыIэгъу занкIэ зэхищагъ. БлэкIыгъэ илъэсхэм мыщ фэдэ Iофтхьабзэу рагъэкIокIыгъэхэм IэкIыб политикэм, санкциехэм афэгъэхьыгъэ упчIабэ цIыфхэм къаты­щты­гъэмэ, мы илъэсым обществэм анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр социальнэ Iофыгъохэр, экономикэм изытет, гъэстыныпхъэм (бензиным), гъомылапхъэхэм ауасэ къызэрэхахъорэр, лэжьапкIэр, пенсиер цIыфхэм зэрафимыкъужьырэр, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ щыIэ гумэкIыгъохэр, къэралыгъо кIоцIым зэрэпсаоу ихъухьэрэр арых.

Мы илъэсым зэхащэгъэ зэдэгущыIэгъу занкIэр нэмыкI шIыкIэм тетэу агъэпсыгъ. Владимир Путиным къыфагъэзэхэрэ уп­чIэхэр нахь псынкIэу зэхэфыгъэнхэм, цIыфхэм ягумэкIыгъо­хэр дэгъэзыжьыгъэнхэм афэшI видеозэпхыныгъэм иамалхэмкIэ Iофтхьабзэм къыхагъэлэжьагъэх федеральнэ министрэхэр, шъо­лъырхэм япащэхэр.

Апэрэ упчIэу Президентым къыратыгъэхэм ащыщ бензиным ыуасэ хэпшIыкIэу къызэрэхэхъуа­гъэр. Мы Iофыгъом цIыфхэр лъэшэу егъэгумэкIых. ГущыIэм пае, Красноярскэ хэкум ит къа­лэу Ачинскэ тхьамафэрэ ныкъо­рэм къыкIоцI бензиным соми 6 къыщыхэхъуагъ. Е нэмыкI щыс, къалэу Анадырь пштэмэ, АИ-95-м (зы литрэм) ыуасэ сомэ 55-м щыкIэхьагъ. НэмыкI шъо­лъырхэми мы лъэныкъомкIэ Iоф­хэм язытет зэфэд, тыди гъэстыныпхъэм ыуасэ къыщаIэтыгъ.

Владимир Путиным упчIэм джэуап къыритыжьызэ, пшъэ­рылъыр зэшIохыгъэнымкIэ УФ-м и Правительствэ мы мафэхэм унэшъо гъэнэфагъэхэр зэришIыгъэхэр хигъэунэфыкIыгъ. Бензиным хэпшIыкIэу къызэрэхэ­хъуа­гъэр мытэрэзэу, арэущтэу щытын зэрэфэмыем ежьыри зэрэдыригъаштэрэр къэ­ралыгъом ипащэ къыIуагъ. ЧIы­дагъэм ыуасэ дунэе бэдзэрым зыкъыщиIэтыгъ, ащ къыхэкIыкIэ мыр переработкэ зышIыхэрэ заводхэм, компаниехэм ар IэкIыбым щыIуагъэкIымэ нахь федэу къыхахыгъ. Къэралыгъо кIоцIымкIэ ахэм хахъоу аIэкIэ­кIырэр къызэкIагъэкIожьыным пае бензиным, дизельнэ гъэстыныпхъэм ауасэ къаIэты. Мы гумэкIыгъор дэгъэзыжьыгъэным фэшI бензиным ыкIи дизельнэ гъэстынып­хъэм яакцизхэр сомэ мин заулэ­кIэ къырагъэIыхыгъэх. Бэдзэо­гъум и 1-м щыублагъэу акцизхэм къахагъэхъон гухэлъэу щы­Iагъэр щагъэзыягъ. Илъэсэу тызыхэтым ибжыхьэ ехъулIэу джыри унэшъо тедзэхэр ашIыщтых.

Тхьамэфищым ехъугъэу Iоф зышIэрэ УФ-м и ПравительствакIэ еплъыкIэу фыриIэм епхыгъэ упчIэ Президентым фагъэзагъ.

— Къэралыгъом хэхъоныгъэ­хэр ышIынхэмкIэ планэу илъэс зэкIэлъыкIохэм ателъытагъэр УФ-м и Правительствэ хэтыгъэ­хэм агъэхьазырыгъ. Ахэр зэкIэ зэблэтхъухэмэ, пшъэрылъэу та­пашъхьэ щытхэр зэшIотхынхэмкIэ илъэситIу фэдиз чIэты­нэщт. Ащ фэдиз уахътэ тиIэп. Ащ къыхэкIыкIэ министрэхэм я Кабинет хэтыщтхэм ащыщхэр цIыфыкIэхэмкIэ зэблэтхъунхэу, ащ дакIоу ыпэкIэ Iоф зышIагъэ­хэу, опытышхо зыIэкIэлъхэр ыкIи шIуагъэ къэзыхьыщтхэр къэдгъэ­нэжьынхэу унашъо тшIыгъэ. Не­пэрэ Правительствэм уигъэ­рэзэнэу щытэу сэлъытэ, — къы­Iуагъ Владимир Путиным.

Мы илъэсым, жъоныгъуакIэм В. Путиныр иIэнатIэ зыIохьажьым стратегическэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ унашъоу ышIы­гъэхэр зэшIохыгъэхэ зэрэ­хъущтым цIыфхэр егъэгумэкIых. Ащ анахь шъхьаIэу къыдыхэлъы­тагъэр тхьамыкIэ дэдэу псэухэ­рэм япчъагъэ хэпшIыкIэу нахь макIэ шIыгъэныр ары.

Президентым къызэриIуагъэм­кIэ, унашъохэм ягъэцэкIэн зэ­кIэмкIи сомэ триллион 25-рэ фэдиз пэIухьащт. Ар къызди­кIыщт лъэныкъохэм ягъэнэфэн мы уахътэм УФ-м и Правительствэ Iоф дешIэ.

ЦIыфхэм яупчIэхэм бэрэ къахэфагъ хэбзэIахьэу атыхэрэм къахэхъощтмэ. ГущыIэм пае, физическэ лицэхэм яхахъохэм апылъ процент 13 хъурэ хьакъу­лахьыр къаIэтыщтмэ. Президентым къызэриIуагъэмкIэ, мыщ­кIэ зи зэхъокIыныгъэ щыIэщтэп.

Урысыем гумэкIыгъохэу илъ­хэм афэгъэхьыгъэ упчIабэ Президентым ратыгъ. Ахэм яна­хьыбэр социальнэ Iофыгъохэм, лэжьапкIэм, пенсиехэм, коммунальнэ фэIо-фашIэхэм, медицинэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъагъэх. Джащ фэдэу футболымкIэ Дунэе чемпионатэу Урысыем щыкIощтым, IэкIыб къэралыгъохэм зэфыщытыкIэу адыря­Iэм, нэмыкI Iофыгъохэм япхыгъэхэ упчIэхэри мэкIагъэп. Сы­хьати 4-рэ такъикъ 23-м кIогъэ зэдэгущыIэгъу занкIэм Владимир Путиным упчIабэмэ игъэкIотыгъэ джэуапхэр къаритыжьыгъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ иIофшIэгъу мафэ зыфэгъэхьыгъагъэр къэралыгъом иобщественнэ-политическэ хъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэ — Владимир Путиным дыряIэгъэ зэдэгущыIэгъу занкIэр ары. Республикэм ипащэ зэрилъы­тэрэмкIэ, мыщ фэдэ зэдэгущыIэгъум мэхьанэшхо иI ыкIи тишъолъыр епхыгъэ упчIэхэу къатыхэрэм джэуапхэр къаритыжьынхэм фэхьазыр.
Мы илъэсым зэдэгущыIэгъу занкIэр нэмыкI шIыкIэм тетэу кIуагъэ, закъыфэзыгъэзагъэхэ цIыфхэм ягумэкIыгъохэр зэхэфыгъэнхэм фэшI онлайн-зэпхыныгъэмкIэ Президентым хэбзэ къулыкъу зэфэшъхьафхэм, субъ­ектхэм япащэхэм упчIэхэу къэ­уцухэрэр афигъэзагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэу, зэдэгущыIэгъу занкIэу УФ-м и Президент дашIырэр общественнэ еплъыкIэм ииндикаторэу щыт.

— ШIогъэшхо къэзытырэ зэ­дэгущыIэгъу шIыкIэу мыр щыт. Ащ ишIуагъэкIэ Iофыгъо шъхьа­Iэхэу къэуцухэрэр псынкIэу къы­­хэгъэщыгъэнхэ ыкIи ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэ амал щыIэ мэхъу. Адыгеир пштэмэ, цIыфэу зыкъытфэзыгъазэхэрэм ягумэкIыгъохэр зэхэфыгъэнхэр пшъэ­рылъ шъхьаIэу зыфэтэгъэуцу­жьы. МыщкIэ социальнэ сетьхэми яшIогъэшхо къэкIо. Зы­къыт­фэ­зыгъэзагъэхэм Iофыгъохэу къаIэ­тыгъэхэр тиIэубытыпIэу мафэм анахьэу тынаIэ зытедгъэтынхэ фэе лъэныкъохэр тэгъэнафэх. АщкIэ федеральнэ гупчэр IэпыIэгъу къызэрэтфэхъу­рэм мэхьанэшхо иI, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.