«Викториер» чемпион

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу апэрэ чIыпIэр къыщыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ ешIэгъур стадионэу «Зэкъошныгъэм» чъэпыогъум и 5-м щыкIуагъ.

«Виктория» Мыекъуапэ — «Кощхьабл» Кощхьэблэ район — 5:0.

Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: А. Хьатит — щэгъогогъо, П. Осипов — тIогъогогъо. Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэ игуадзэу Андрей Бородиныр ыкIи Адыгеим футболымкIэ ифедерацие итхьаматэу Николай Походенкэр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIуагъэх, медальхэр, щытхъу тхылъхэр, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый