«Викториер» анахь лъэш

«Виктория» Мыекъуапэ – «Урожай» Мыекъопэ район – 5:0.
Адыгэ республикэ стадионэу «Юностым» чъэпыогъум и 3-м щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: В. Охрименко, М. Васильченко, А. Козленко – щыри Мыекъуапэ.
Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Пыщтыкъ Аслъан – гъогогъуи 4, Такълый Руслъан.

Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитетрэ Адыгеим футболымкIэ и Федерациерэ зэхащэгъэ зэнэкъокъум къалэхэмрэ районхэмрэ якомандэхэр хэлэжьагъэх. КIэух ешIэ­гъум къалэу Мыекъуапэрэ Мые­къопэ районымрэ якомандэхэр щызэIукIагъэх.

Пыщтыкъ Аслъан апэрэ едзыгъом гъогогъуищэ «Урожаим» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ. Ар бэрэ ухъумакIохэм аIэкIэкIы­щтыгъ, чIыпIэ къин ридзэщтыгъэх. «Урожа­им» икъэлэпчъэIутэу Алексей Саяпиныр дэгъоу ешIэщтыгъэми, хъагъэм Iэгуаор бэрэ къышIуда­дзагъ. Такълый Руслъан пчъагъэр 5:0-м зынегъэсым ыуж «Викториер» ыпэкIэ илъыщтыгъ – ащ фэдэ ешIакIэм зэIукIэгъур къыгъэдэхагъ.

ФизкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ Комитетым итхьаматэу Дэгужъые Мурат, республикэм футболымкIэ и Федерацие ипащэу Николай Походенкэр командэхэм къафэгушIуагъэх. Кубокхэр, щытхъу тхылъхэр, хэушъхьафыкIыгъэ нэпэеплъ шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

«Викторием» итренер шъхьаIэу Мэзлэукъо Арсен, ешIакIохэу Пыщтыкъ Аслъан, Тхьаркъохъо Казбек, Такълый Руслъан, Батырбый Руслъан, Уджыхъу Мурат, Джыгунэ Арсен, Артем Казаковым, Щыщэ Тимур, ЛIэхъусэжъ Семен, ЛIы­хъурэе Эдуард, Щыко Руслъан, Къушъхьэ Джамболэт, Джыгунэ Арсен, Къуныжъ Артур, Тхьаркъо­хъо Рустам, Мэзлэукъо Рустам, Тутарыщэ Бислъан Адыгэ Респуб­ликэм апэрэ чIыпIэр къызэрэщыдахыгъэм фэшI тафэгушIо.