Ветеранхэр ащыгъупшэхэрэп

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 73-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу Адыгеим ихьыкумышIхэр Мыекъопэ дзэ-патриот клубэу «Вертикаль» зыфиIорэм икурсантхэм аIукIагъэх.

Урысые общественнэ организацием и Адыгэ шъолъыр отделениеу «ХьыкумышIхэм я Урысые объединение» зыфиIорэм Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ хьыкумышIхэм яшIэжь фэгъэхьыгъэу экскурсие зэхищагъ. Мыщ фэдэ зэхахьэхэр зэхащэнхэр хабзэ афэхъугъ, ащ дакIоуи Iофтхьабзэу «МыкIодыжьыщт полкым» хьыкумышIхэр хэлажьэх.

Мызыгъогум Урысые общественнэ организацием и Адыгэ шъолъыр отделениеу «ХьыкумышIхэм я Урысые объединение» итхьаматэ игуадзэу Елена Глуходед правосудием имэхьанэ курсантхэм къафиIотагъ, хьыкум производствэм ыкIи хьыкум зэхэфынхэм афэгъэхьыгъэ упчIэу къатыгъэхэм яджэуапхэр аритыжьыгъэх.

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэ къыщыдахыным республикэм ихьыкум корпус иIахьышIу зэрэхишIыхьагъэм фэгъэхьыгъэ къэбар гъэшIэгъоныбэ курсантхэм къафаIотагъ. Хьыкум системэм икъулыкъушIэхэм ыкIи ахэм яIахьылхэм яшIуагъэкIэ Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм къарыкIуагъэхэр, ахэм гъэхъагъэу яIэхэр къызыIэкIагъэхьагъэх. Ахэм ясурэтхэр, военнэ билетхэр, фронтым къыратхыкIыгъэ письмэхэр, Адыгэ хэку хьыкумым итхьаматэу щытыгъэхэ Наурзэ Борисэ, ТIэшъу Ибрахьимэ, Ацумыжъ Къасимэ, Спиридон Кальсиныр, нэмыкIхэми тынэу къафагъэшъошагъэхэр музеим чIэлъых.

Наурзэ Борис Бат ыкъор РСФСР-м изаслуженнэ юрист, илъэс 25-м ехъурэ Адыгеим ихьыкум системэ пэщэныгъэ дызэрихьагъ. Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 70-рэ зыщыхъугъэ илъэсым мы цIыф шIагъом ишIэжь фэгъэхьыгъэ мыжъобгъу зыщыпсэугъэ унэм къыщыфызэIуахыгъ. Илъэс 21-м итэу Наурзэ Борис фронтым кIуагъэ, заор аухыфэ лIыгъэ хэлъэу зэуагъэ. Фронти 8-мэ аIутыгъ. Латвиер, Литвар, Эстониер, Выборг, Данциг, Варшавэ шъхьафит зышIыжьыгъэхэм ахэтыгъ. Джащ фэдэу Ленинград, Сталинград, Кавказ ащызэуагъ. Рейхстаг идэпкъ ащ ылъэкъуацIэ тыритхагъ, Гитлер ибункер заор щиухыгъ.

ЛIыблэнагъэ хэлъэу Хэгъэгу зэошхом зэрэхэлэжьагъэм фэшI орден ыкIи медаль 20 фэдиз къыфагъэшъошагъ. Ахэм ахэтых а I-рэ степень зиIэ Хэгъэгу зэошхом иорден, «Знак Почета», медалэу «За оборону Ленинграда» зыфиIохэрэр.

Хэгъэгу зэошхом ыкIи хьыкум системэм яветеранхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу, шъыпкъагъэ фыряIэу, лIыгъэу зэрахьагъэр хэткIи щысэтехыпIэу зэрэщытыр экскурсием икIэухым къыщаIуагъ.

АР-м и Апшъэрэ хьыкум ипресс-секретарэу

ХЬАУДЭКЪО Азэмат.