Ветеранхэр агъэлъапIэх

Ветеранхэм яорганизацие 2005-рэ илъэсым къыщыублагъэу АР-м и Прокуратурэ щызэхащагъ, 2007-рэ илъэсым прокуратурэм иветеранхэм ыкIи ипенсионерхэм я Урысые общественнэ организацие и Адыгэ шъолъыр отделение ар ашIыжьыгъ.

Ащ игъэпсын иIахьышIу хишIыхьагъ ыкIи пэщэныгъэ дызэрихьагъ Гъонэжьыкъо Муратбек Хьудэ ыкъом. Нэужым 2013-рэ илъэсым Советым ипащэу хадзыгъ Пщыдатэкъо Вячеслав Ерстэм ыкъор. Аужырэ зэфэхьысыжь-хэдзынэу щыIагъэми Пщыдатэкъор мы IэнатIэм къыIуагъэнэжьыгъ.

Ветеранхэм яорганизацие хэтхэм республикэм ипрокуратурэхэм зэпхыныгъэ дэгъу адыряIэу Iоф адашIэ, прокурор ныбжьыкIэ кадрэхэм ягъэхьазырынкIэ пIуныгъэ IофшIэнхэр адызэрахьэх ыкIи правовой шIэныгъэ куухэр арагъэгъотых. АщкIэ специалист ныбжьыкIэхэм, юридическэ факультетхэм ястудентхэм заIуагъакIэхэзэ, патриотическэ ыкIи правовой пIуныгъэмкIэ рагъаджэх.

Илъэсыбэ хъугъэу ыкIи щытхъу хэлъэу къулыкъур зэрахьырэм фэшI УФ-м и Прокуратурэ иIофышIэ и Мафэ ипэгъокIэу ветеранхэу Анна Кандаковам, Татьяна Лузинам, Антонина Родионовам ыкIи Георгий Хастян УФ-м и Генеральнэ прокурор ищытхъу тхылъхэр афигъэшъошагъэх.

КIАРЭ Фатим