Бэмэ IэпыIэгъу афэхъугъэх

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, аужырэ шап­хъэхэм адиштэрэ медицинэ IэпыIэгъур республикэм щыпсэухэрэм нахь арагъэгъо­ты хъугъэ. БлэкIыгъэ илъэсыр пштэмэ, Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ минрэ шъибгъурэм ехъумэ ащ фэдэу IэпыIэгъу афэхъугъэх. Ахэм ащыщэу нэбгырэ 700-м ехъумэ аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ медицинэ IэпыIэгъур республикэм ит учреждениехэм аща­рагъэ­гъотыгъ.

ГъэкIэжьыным епхыгъэ программэу 2011 — 2013-рэ илъэс­хэм республикэм щагъэцэ­кIа­гъэм сомэ миллиардрэ мини 184-м ехъу пэIуагъэхьагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу псауныгъэр къэухъумэгъэным иучреждение 48-мэ игъэкIотыгъэ гъэцэкIэ­жьынхэр ащашIыгъэх, Iэзэн-диагностическэ Iэмэ-псыми 176-рэ зэрагъэгъотыгъ. ГЛОНАСС зыфиIорэ системэр IэпыIэгъу псынкIэм имашинэхэм арагъэ­уцуагъ. Мы уахътэм къэралыгъо программэу «Развитие здравоохранения» зыфиIоу  2014 — 2020-рэ илъэсхэм ате­лъыта-гъэр республикэм ща­гъэ­­цакIэ. Сомэ миллиарди 3-м ехъу ащ пэIухьанэу къа­тIупщыгъ.

— Мы илъэсхэм къакIоцI Адыгэ республикэ клиниче­скэ сымэджэщым сомэ миллион 98-рэ зыпэIухьэгъэ гъэцэкIэ­жьын­хэр щыкIуагъэх. Адыгэ республикэ клиническэ психоневрологическэ диспансерым чIыпIэ 40 зиIэ стационар корпусыкIэ къыщызэIуахыгъ. Инэм район сымэджэщым иинфекционнэ отделение ыкIи хирургическэ корпусым игъэкIотыгъэ гъэцэкIэ­жьынхэр ащыкIуагъэх, — къаты Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ иIофышIэхэм.

Адыгэ республикэ клиническэ онкологическэ диспансерым ирадиологическэ корпус игъэ­кIэжьын аухыгъ. 2009-рэ илъэ­сым федеральнэ целевой программэу «Юг России (2008 — 2012 годы)» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу сомэ миллион 61,9-рэ зыпэIухьэгъэ Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу клини­ческэ сымэджэщым хэт диагностическэ Гупчэ ашIыгъ. Джащ фэдэу ыпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ федеральнэ программэм къыдыхэлъытагъэу сомэ миллион 50,3-рэ зыпэ­Iухьэгъэ чIыпIи 100 Адыгэкъа­лэ дэт сымэджэщым къыщызэIуа­хыгъ.

(Тикорр.).