Бэгъ Алый тигъэгушIуагъ

Зэхэпхъэгъэ шъхьэзэкъо зэнэкъокъухэр Краснодар джырэблагъэ щыкIуагъэх. ЗэIукIэгъухэм Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Адыгеим, Краснодар краим, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэр яплъыгъэх.

Шъхьэзэкъо зэнэкъокъухэр зыщыкIогъэ спорт Унэшхом тилъэпкъэгъухэм адыгэ быракъыр щагъэбыбэтагъ. Анахьэу ахэр зыфэгумэкIыгъэхэр килограмм 70-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп щыкIогъэ зэIукIэгъур ары.

Бэгъ Алыйрэ Абдул-Азиз Абдулвахабовымрэ спортышхом щызэрэшIэх. 2014-рэ илъэсым зэнэкъокъум зыщызэIокIэхэм, ящэнэрэ едзы­гъом А. Абдулвахабовым текIоныгъэр къыщыдихыгъ. ЯтIонэрэ зэIукIэгъуми А. Абдулвахабовым кIуачIэр нахь дэгъоу щигъэфеди, текIоныгъэр къыщыдихыгъ.

— Бэгъ Алый иIахьылхэр Адыгэ Республикэм къыщыхъугъэх, — къытиIуагъ Адыгеим зэхэпхъэгъэ шъхьэзэкъо зэнэкъокъухэмкIэ ифедерацие ипащэу ЕлъэшIыIэ Бислъан. — Алыйрэ сэрырэ тызэныбджэгъу, зэнэкъо­къухэм зафигъэхьазыры зыхъукIэ IэпыIэгъу сыфэхъу. Краснодар щыкIуагъэхэ зэIукIэгъу­хэм сигуапэу сяплъыгъ. Бэгъ Алый текIоныгъэр къызэрэдихыгъэм фэшI ти­гъэгушIуагъ.

А. Бэгъымрэ А. Абдулвахабовымрэ язэнэ­къокъу дунэе зэIукIэгъухэм ахэхьэ, ящэнэрэ купым хэтых. Нэбгырэ мин пчъагъэ зэплъыгъэ зэнэкъокъум А. Бэгъыр зэрэхэлэжьагъэр егъашIи щыгъупшэжьыщтэп. Iэгу къыфытеохэзэ, адыгэ быракъыр агъэбыбатэзэ нарт шъаом ыгу кIуачIэ къызэраIэтыщтым пылъыгъэх. Алый икъулайныгъэ дэгъоу ыгъэфедагъ, текIоныгъэр къыдихыгъ.

Опсэу, Алый! ТыбгъэгушIуагъ. Уигухэлъхэр къыбдэхъунхэу, спортышхом гъэхъагъэу щыпшIыхэрэм ахэбгъэхъонэу тыпфэлъаIо.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым икъалэу Бэхъсан А. Бэгъыр щэпсэу, апшъэрэ еджапIэр къыухыгъ. ЗэкIэ къыфэгумэкIыгъэхэм, текIоныгъэр къызэрэдихыгъэм фэшI къыфэгушIуагъэхэм «Тхьашъуегъэпсэу» къареIожьы.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.
Сурэтым итыр: Бэгъ Алый.