БэгъашIэхэм Президентыр къафэгушIощт

ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу АР-м щыIэм къытлъигъэIэсыгъэ къэбарым къы­зэриIуатэ­рэм­кIэ, Хэгъэгу зэошхом иветеранхэу Пен­сиехэмкIэ фондым ылъэныкъокIэ икIэу пенсие зэратырэ нэ­бгырэ 50-мэ яюбилей пае УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр гъэтхапэм къа­фэгушIощт.

Къэралыгъом и ЛIышъхьэ бэ­гъашIэхэм къазэрафэгушIорэм лъапсэ фэхъурэр ПФР-м и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм испециалистхэм мазэ къэс Президентым и Адми­нист­рацие лъагъэIэсырэ къэбархэр ары.

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ юби­ляр 38-мэ аныбжь илъэс 90-рэ зэрэхъугъэр ыкIи нэ­бгырэ 12-мэ аныбжь илъэс 95-рэ зэрэ­хъу­гъэр гъэтхапэм хагъэунэ­фы­кIыщт. Зиюбилей хэзыгъэу­нэфыкIыщтхэм ащыщхэу нэбгы­рэ 34-р — бзы­лъфыгъ, нэбгы­рэ 16-р — хъулъфыгъ.

Юбилярхэм янахьыбэр е нэ­бгырэ 29-р республикэм икъэ­лэ шъхьаIэу Мыекъуапэ щэ­псэух. Президентым гъусэ ­фэхъухэзэ, бэгъашIэхэу зиюбилей хэзы­гъэунэфыкIыгъэхэм афэгушIох ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ Къутамэ иIофышIэхэри, псауны­гъэ пытэ яIэнэу, насыпышIонхэу ыкIи нэгушIохэу джыри илъэсыбэрэ къытхэтынхэу афаIо.