Быракъым и Маф

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ и Комитет щыкIогъэ зэхахьэхэр тимэфэкI мафэхэм, лъэпкъ шIэжьым афэгъэхьыгъэх.

Комитетым итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр къызэриIуагъэу, адыгэ быракъым и Мафэ мэлылъфэгъум и 25-м республикэм щагъэмэфэкIыщт. Мыекъуапэ щыкIощт зэхахьэм ихудожественнэ Iофыгъохэр зэригъэфэщтых Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, Пшызэ изаслуженнэ артистэу Хъоджэе Аслъан. Адыгэ Хасэр, нэмыкI общественнэ движениехэр, творческэ купхэр, артист цIэрыIохэр концертым хэлэжьэщтых.

Зэхахьэм къыщыгущыIагъэх республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, ащ игуадзэу ШъэуапцIэкъо Аминэт, Мыекъуапэ иадминистрацие культурэмкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу Цэй Розэ, Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ, нэмыкIхэри.

Кавказ заор 1864-рэ илъэсым аухыгъ. Ащ ехьылIэгъэ шъыгъошIэжь мафэм, Iофтхьабзэу зэхащэщтхэм, шыухэм язекIоу Адыгеим щыкIощтым, нэмыкIхэм атегущыIагъэх.

Сурэтым итхэр: зэхахьэм хэлэжьагъэхэр.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.