Бзэм нахь фэгъэхьыгъэу

Мэкъуогъум и 30-м Анкара (Тыркуер) пэгъунэгъу адыгэ чылэу Нарткъалэ Дунэе Адыгэ Хасэм и Хэсашъхьэ хэтхэм язичэзыу зэIукIэ щырекIокIыгъ. Ащ хэтыгъэх Тыркуем, Сирием, Иорданием, Израиль, Европэм икъэралыгъохэм, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Адыгеим, Краснодар, Ставрополь крайхэм ащылэжьэрэ Адыгэ Хасэ­хэм ялIыкIохэр. Зэхахьэм къекIолIагъэ­хэр апэ Тырку Респуб­ликэр зыгъэпсыгъэу, ащ иапэрэ президентэу Ататюрк имавзолей щыIагъэх. КАФФЕД-м итхьама­тэу Хьэгъундэкъо Яшаррэ ДАХ-м итхьаматэу Сэхъурэкъо Хьаутийрэ къэгъэгъэ Iэрамхэр Ататюрк икъашъхьэ тыралъхьагъэх, ащ ыуж мавзолеим зыщаплъыхьагъ.

ЗэIукIэм IофыгъуипшI щыхэплъэнхэу щытыгъэх. Ахэм ащыщ: адыгабзэм иIоф фэгъэхьыгъэу лъыплъэкIо куп зэхэщэгъэныр, ащ ылъэныкъокIэ щыIэ гумэкIыгъохэр зэхэфыгъэн­хэр, Шам щыпсэурэ адыгэ­хэм яIоф зытетымрэ хэ­кужъым къэзыгъэзэжьыгъэхэр ащ зэрегупсэфы­лIэхэрэмрэ. КАФФЕД-м IофшIагъэу иIэм фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ Хьэгъун­дэкъо Яшар. Джащ фэдэу зэIукIэм къекIолIагъэхэр тегущыIагъэх хымэ чIыгум щыпсэурэ ныбжьыкIэхэр Урысыем иапшъэрэ еджапIэхэм зэращеджэщтхэм, Адыгеим, КъБР-м, КъЩР-м ащыIэ зыгъэпсэфыпIэхэм хымэ къэралмэ ащыпсэурэ кIэлэцIыкIухэм зызэращагъэпсэфыщтым, ДАХ-м ия ХХII-рэ Конгресс зэрэзэхащэщтым, нэмыкIхэми.

Тыркуем щылэжьэрэ Кавказ Хасэхэм яфедерацие (КАФФЕД) зэхэзыщагъэхэм ахэтыгъэу, илъэсыбэрэ ащ итхьамэтагъэу, хэхэс адыгэхэр ахэмыкIодэжьынхэм зищыIэныгъэ зэрэщытэу езыпхы­гъэу Хьаткъо Аслъан иунагъо еблэгъагъэх Сэхъурэкъо Хьаутийрэ Хьэгъундэкъо Яшаррэ. Гъэхъагъэу лъэпкъымкIэ иIэхэм афэшI ДАХ-м и Щытхъу тхылърэ тамыгъэ шъхьаIэмрэ ащ ратыгъэх.

НэшIэпыджэ Замир.