Бзэм икъэухъумэн тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан тыгъуасэ IофшIэн зэIукIэгъу дыриIагъ. Бзэр къэухъумэгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм ахэр атегущыIагъэх.

ЫпэкIэ Адыгэ Хасэм хэтхэм республикэм и ЛIышъхьэ зэIукIэгъоу дыряIагъэм мы упчIэр щызэхафыгъагъ. Гурыт еджапIэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм адыгабзэр нахь игъэкIотыгъэу ащызэрагъэшIэным фэгъэхьыгъэ предложениехэр общественникхэм къахьыгъэх ыкIи КъумпIыл Мурат ахэм адыригъэштагъ.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет, АР-м иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр», АР-м гуманитар ушэтынхэмкIэ иинститутэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэр, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ, АР-м культурэмкIэ и Министерствэ зэгъусэхэу мы Iофыгъом дэлажьэх. Пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыгъэр гъэцэкIагъэ хъуным чанэу ыуж итых, тхьамафэ къэс IофшIэгъу зэIукIэгъухэр зэхащэх.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм икъу фэдизэу программэхэр зэраIэкIэмылъхэр ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ къыIуагъ. Ащ фэгъэхьыгъэу мы уахътэм IофшIэнхэр зэхащэх. Джащ фэдэу еджапIэхэм апае тхылъхэр нахьыбэу къыдагъэкIынхэм, кIэлэцIыкIухэм апае адыгабзэкIэ зэхэгъэуцогъэхэ мультфильмэхэр, къэгъэлъэгъонхэр ашIынхэм иамалхэр зэрахьэх.

— Хэтрэ лъэпкъи бзэр анахь баиныгъэу иIэхэм ащыщ. Типшъэрылъ шъхьаIэр ар къэтыухъумэныр, гъэсэныгъэ зыщагъотыхэрэ учреждениехэм ар ащызэрагъэшIэным пае ищыкIэгъэхэ фэIо-фашIэхэр зэшIотхынхэр ары. Мы IофыгъомкIэ общественникхэр хабзэм IэпыIэгъу фэхъунхэу сэгугъэ, —къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэгъум къыдыхэлъытагъэу нэмыкI Iофыгъохэми атегущыIагъэх. Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэм ыкIи Хэгъэгу зэошхом текIоныгъэр къызэрэщыдахыгъэм ия 73-рэ илъэс афэгъэхьыгъэу шыухэм республикэм ит къуаджэхэр къакIухьанхэ гухэлъ зэрэщыIэр ЛIымыщэкъо Рэмэзан къыIуагъ. Ащ КъумпIыл Мурат дыригъэштагъ ыкIи Iофтхьабзэм мэхьанэшхо зэриIэр, цIыфхэм лIыблэнагъэу зэрахьагъэр къэухъумэгъэным зэрэфэIорышIэрэр игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. ЗэрагъэнафэрэмкIэ, нэбгырэ 70-м ехъу зэхахьэм хэлэжьэщт. Ежьхэм яшIоигъоныгъэкIэ Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым шыухэр къарыкIынхэу агъэнафэ.