Бзыухэм яорэд

Гъатхэр къэсыгъ, чIыопсыр игъорыгъозэ къэущыжьы, бзыу цIыкIухэр къэбыбыжьых. Бзыухэр щымыIагъэхэмэ, дунаир гъэшIэгъоныщтыгъэп, «тхьамыкIэщтыгъэ». Ахэм шIуагъэу къахьырэр бэ. Арышъ, бзыухэм тапылъын, къэдгъэгъунэнхэ фае.

Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонэу «Бзыухэм яшъэфхэр» зыфиIоу бэмышIэу Гавердовскэм дэт тхылъеджапIэм щыкIуа­гъэм кIэлэеджакIохэр ягуапэу хэлэжьагъэх. ТхылъеджапIэм иIофышIэу Наталья Алексеевам бзыухэм афэгъэхьыгъэ къэбар гъэшIэгъонхэр ныбжьыкIэхэм къафиIотагъэх. В. Шульжик иусэ бзыум нэшэнэ гъэ­нэфагъэу хэлъхэр зэкIэ къызэрэриIотыкIырэр нафэ къафэхъугъ: «Бзыу пэпчъ ежь мэкъэмэ шъхьаф иI, иорэд къэIони охътэ гъэнэфагъэ пылъ. Къанджым иIорыжъор макъэ пцIашхъом иорэд къэIон иягъэ екIырэп».

Iофтхьабзэр окIофэ хэушъхьафыкIыгъэ бзыу лъэпкъ­хэм афэгъэхьыгъэ упчIэхэу зэхэщакIохэм къагъэ­хьазырыгъэхэм яджэуапхэр еджакIохэм къыратыжьыгъэх. Бзыухэм афэгъэхьыгъэхэ хырыхыхьэхэр къашIагъэх, гулъытэ чаным епхыгъэхэ гъэцэкIэнхэри хэты­гъэх. ТхылъеджапIэм бзыухэм якъэбар къизыIотыкIырэ литературакIэу къычIэхьагъэхэм ныбжьыкIэхэр нэIуасэ афэхъугъэх, унэм щеджэнхэу ащыщхэр къыхахыгъэх. Iофтхьабзэм къыдыхэлъытэгъэ къэгъэлъэгъонми еп­лъынхэ амал яIагъ.

Наталья Алексеевам игущыIэхэмкIэ Iофтхьабзэр аухыгъ: «Ныбджэгъу лъапIэхэр, тызэкъотэу бзыухэм фыщытыкIэ дэгъу афытиIэным тыпыжъугъэлъ, ахэр къытщымыщынэнхэу, яорэд жъынчхэр зэхэтхыхэмэ тагъэгушIонэу. Ахэри цIыфхэм афэдэхэу нэплъэгъу ыкIи гукIэгъу фабэ ящыкIагъ. Анахьэу тынаIэ зытетынхэ фаехэр кIымафэр тишъолъыр щизыххэрэ бзыухэр ары. А уахътэм ахэм ашхыщтыр зэрафэмакIэр зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп».