Бзыухэм рэхьат ящыкIагъ

Экологием и Илъэс хэхьэрэ Iофтхьабзэхэр республикэм щэкIох. Бзыухэм я Дунэе мафэ Мыекъуапэ зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэм зэфэхьысыжь гъэшIэ­гъонхэр тигъэшIыгъэх. Анахьэу къыхэдгъэщырэр нэбгыри 170-м нахьыбэ зэнэкъокъум зэрэхэлэжьа­гъэр ары.

Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ парк псыдэфыяпIэу дэтым имыжъобгъухэм пчэндэхъу на­бгъохэр къащагъэлъэгъуагъэх. Зыныбжь хэкIотагъэхэри, кIэ­лэцIыкIухэри зэфэдэу мэгу­мэкIых — хэта апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыщтыр? Адыгэ бзы­лъфыгъэхэм ацIэхэмтакIэуп­чIэнэу игъо тимыфагъэми, яIоф­шIагъэ тызыIэ­пищагъ.

Набгъохэр дахэх. Пхъэм­бгъухэм ахашIыкIыхи, лъэгъуп­хъэу къагъэуцугъэх. Ясабыйхэр зигъусэхэ ны-тыхэм зэра­лъытэрэмкIэ, щытхъу къыдахыным пае зэIукIэгъум къэ­кIуагъэхэп. Псэ зыпыт бзыухэм яшIуагъэ арагъэкIы ашIоигъу.

Мыекъуапэ иадминистрацие культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Цэй Розэ иIофшIэгъухэр игъусэхэу пчэндэхъу набгъохэм яплъыгъ. Гъатхэм иорэд къэзыIорэ бзыухэм фэбапIи, рэхьати зыщагъотыщт набгъо­хэм уасэ афашIыныр псынкIэ къафэхъугъэп. Дэгъум идэгъу­жьэу IофшIагъэхэм ахэтыр пшIы пчъагъ.

Мыекъуапэ щыпсэурэ Ангелина Штельмах ДОУ-56-м икIэ­лэпIу. Ащ иIофшIагъэ «Гран-при» зыфиIорэ шIу­хьафтын шъхьаIэр фагъэшъошагъ.

Бзыухэм янабгъохэр Мые­къуапэ изыгъэпсэфыпIэ парк тхьэмафэм къыкIоцI къыща­гъэлъэгъощтых. Сурэтхэр зытырахыщтхэ IофшIагъэхэр хэ­ушъхьафыкIыгъэу къагъэлъэ­гъощтых. Набгъохэр ядэжьхэм амыхьыжьэу къэзыгъанэ зы­шIоигъохэм зэхэщакIохэр лъэшэу афэрэзэщтых. ЗэхэщакIо­хэм чъыгхэм набгъохэр апа­лъэ­щтых, бзыухэм якъэухъумэн хэлэжьэщтых.

Экологием и Илъэс къыдыхэ­лъытагъэу апэрэу зэхащэгъэ къэ­гъэ­лъэгъоным «гъогумаф» етэIо.

Сахьидэкъо Нурбый.