Бзыуи чъыги яныбджэгъу

 «Сохраним лесную красавицу» зыфиIорэ экологическэ Iофтхьабзэу Кавказ биосфернэ заповедникым зэхищэгъагъэм икIэуххэр къалэу Мыекъуапэ щызэфахьысыжьыгъэх.

IофшIэгъэ 300 фэдиз зэнэкъокъум къырахьылIэгъагъ. Елкэ сурэтхэр тхылъыпIэм тешIыхьэгъагъэх, конфет шъуампIэхэм ыкIи салфеткэхэм ахэшIыкIыгъагъэх, гъучIым хэупкIыгъэхэри ахэтыгъэх.

Анахь IофшIэгъэ дэгъухэр къэзыгъэхьазырыгъэхэу нэбгырэ 50 фэдиз зэфэхьысыжьхэр ашIыхэ зэхъум къырагъэблэгъагъэх.

Заповедникым иIофышIэхэм ягопагъ яIофтхьабзэхэм къахэлажьэхэрэм япчъагъэ илъэс къэс къызэрэхахъорэр. Непэ чIыопсым исурэт зышIыхэрэр неущ волонтерхэм ахэхьэх, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим фэщагъэхэу мэхъух.

Къихьэгъэ илъэсми зэдагъэцэкIэн алъэкIыщт Iофыгъохэм атегущыIагъэх, зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм зэхэтхэу сурэтхэр атырахыгъэх. КъыкIэлъыкIощт зэIукIэгъур гъатхэм, «Бзыухэр жъугъашхэх!» зыфиIорэ экологэ-просветительнэ Iофтхьабзэм зэфэхьысыжьхэр фашIы хъумэ щыIэщт.

(Тикорр.).

Сурэтхэм арытхэр: Iофтхьабзэр зэхэзыщагъэхэмрэ ащ хэлэжьагъэхэмрэ.