Бзылъфыгъэхэм афэгушIуагъэх

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ ехъулIэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат республикэм щыпсэурэ бзылъфыгъэ цIэры­Iохэм аIукIагъ, ямэ­фэкIыкIэ ахэм афэгу­шIуагъ.

Ахэм ахэтыгъэх Адыгеим иму­ниципальнэ образованиехэм Iоф ащызышIэрэ кIэлэ­егъаджэхэр, медицинэм, культурэм ыкIи искусствэм яIо­фы­шIэхэр, спортсменхэр, общественникхэр, сабыибэ зы­пIухэрэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм мэфэкI ­зэхахьэм пэублэ псалъэ къыщи­шIызэ, къэзэрэугъоигъэхэм, республикэм щыпсэурэ бзылъфыгъэхэм зэкIэми игуапэу къафэгу­шIуагъ. Бзылъфыгъэр щыIэны­гъэм, гукIэгъум, шIум ятамы­гъэу зэрэщытыр хигъэунэ­фы­кIыгъ.

— Адыгеим хэхъоныгъэхэр ышIынхэм тыпылъ, ащкIэ шъо шъукъызэрэдготыр, шъуишIо­гъэшхо къызэрэкIорэр дэгъоу зэхэтэшIэ, — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат бзылъфыгъэхэм за­къыфигъазэзэ. — Мы мафэм тянэхэм, тшыпхъухэм, ти­шъхьэгъусэхэм гущыIэ ­дэхабэ афэтIоныр къатефэ. Непэ уна­гъор, ныр ары обществэм ылъа­псэхэр. Гъэсэныгъэм, псауны­гъэм икъэухъумэн, нэмыкI лъэныкъуабэхэм Iоф ащышъошIэ, ащ дакIоу унэгъо хъызмэтми, сабыйхэм япIуни шъунаIэ атет, ащкIэ тэ, хъулъфыгъэхэм, инэу тышъуфэраз. Непэ шъхьэихыгъэ зэдэгущыIэгъоу тиIэм ти­шъолъыр щыпсэурэ бзылъфы­гъэхэм ягумэкIыгъохэр щызэфэтхьысыжьынхэшъ, унагъом, ным, сабыибэ зэрысхэм ыкIи кIэлэцIыкIухэр зыпIунэу къа­Iы­зыхыгъэхэм IэпыIэгъу тызэрафэхъущтым фытегъэпсыхьэгъэ программэхэм зэхъокIы­ны­гъэхэр афэтшIынхэу тэгугъэ.

Бзылъфыгъэу къэзэрэугъои­гъэхэм ащыщхэр нэужым къэ­гущыIагъэх, ахэм ящыIакIэ зы­фэдэр, ягъэхъагъэхэр ыкIи щы­кIагъэу яIэхэр къыраIоты­кIы­гъэх. ГущыIэм пае, Виктория Кульбаевам сабый 11 епIу, ахэм ащыщэу 2-р ежь илъфы­гъэх, адрэхэр ыпIунхэу къа­Iи­хыгъэх. Бзылъфыгъэ ныб­жьы­­кIэм зэхэдз ымышIэу сабыйхэр зэрифэшъуашэу зэри­пIущтхэм, гъэсэныгъэ тэрэз зэ­раригъэгъотыщтым пылъ. Сабыйхэми ныр къагъэукIытэ­жьырэп, дэгъоу еджэх, фести­валь ыкIи зэнэкъокъу зэфэ­шъхьафхэм ахэлажьэх, зэгуры­Iохэу зэдэпсэух. Викторие зэ­рилъытэрэмкIэ, унагъом шIулъэ­гъуныгъэ, гуфэбэныгъэ илъын­хэр ары анахь шъхьаIэр.

ЗэIукIэгъум къекIолIэгъэ бзы­лъфыгъэхэм ясэнэхьаткIэ гъэ­хъэгъэшхохэр ашIыгъэх. Адыге­им имызакъоу, тикъэралыгъо, IэкIыбым дэгъоу ащызэлъашIэ Еутых Асе. Ащ иIэшIагъэхэр къэгъэлъэгъон анахь инхэм, музейхэм ащыплъэгъун плъэ­кIыщт.

Хъулъфыгъэм нахь фытегъэ­псыхьэгъэ сэнэхьатхэмкIи бзы­лъфыгъэхэм чанэу Iоф ашIэ. Iофтхьабзэм хэлэжьэгъэ КIэ­дэкIой Маринэ ахэм ащыщ. Илъэс пчъагъэ хъугъэу ищытхъу аригъаIозэ ар хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм ахэт. СамбэмкIэ тренерэу Мэрэтыкъо Щамсэт Адыгеим дэгъоу щызэлъашIэ, тиспортсменхэр зэнэкъокъухэм афегъэхьазырых, ахэм ащы­щыбэхэм гъэхъэгъэшIухэр ашIы­гъэх.

Медицинэм, культурэм, гъэсэныгъэм, нэмыкI лъэныкъохэм зищыIэныгъэ гъогу езы­пхыгъэ бзылъфыгъэхэр къэгу­щыIагъэх, яIофшIэн зэфэхьысыжьхэр фашIыгъэх, ялъэIухэр пащэм фагъэзагъэх.

Мыхэм зэкIэми КъумпIыл Мурат афэрэзагъ ыкIи ахэм ягумэкIыгъохэр зэкIэ зэхэфы­гъэхэ зэрэхъущтыр, ащкIэ профильнэ министрэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр зэрафи­шIыщтхэр къариIуагъ.

 * * *

Мы мэфэ дэдэм бзылъфы­гъэхэм я Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. Ащ хэ­лэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфа­гъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, партиеу «Единэ Россием» и Апшъэрэ совет ­хэтэу, АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зы­гъэцакIэрэм иупчIэжьэгъу гъэ­шIуагъэу ТхьакIущынэ Ас­лъан, Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэмрэ ведомствэхэмрэ япащэхэр, Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ бзылъфыгъэхэр, сабыибэ зы­пIурэ ныхэр, нэмыкIхэри.

КъумпIыл Мурат мэфэкI зэ­хахьэм къыщыгущыIэзэ, заом хэлэжьэгъэ бзылъфыгъэ-ветеранхэр анахьэу къыхигъэщы­гъэх.

Къинышхо шъулъэгъугъэ, заом имашIо шъухэтыгъ. Къэралыгъор зэрэзэтежъугъэуцожьыгъэм дакIоу, шъуиунагъохэм IэпыIэгъу шъуафэхъущтыгъ, сабыйхэр алъэ теуцонхэм шъу­наIэ тетыгъ. Ар зымыуасэ щы­Iэп, — къыIуагъ АР-м и ЛIы­шъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм.

Республикэм иэкономикэ хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэм, къыт­кIэхъухьэрэ лIэужхэр зэрифэ­шъуашэу пIугъэнхэм бзылъфы­гъэхэм яIахьышхо зэрэхэ­лъыр пащэм джыри зэ хигъэунэфы­кIыгъ.

Сабыибэ зыпIурэ ныхэм тафэраз, ахэм тарэгушхо. Непэ къэралыгъом ипшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ унагъор, ныр, сабыйхэр къэухъумэ­гъэн­хэр. Адыгеим щыпсэурэ сабыибэ зэрыс унэгъо мини 4,5-м ехъумэ социальнэ Iэпы­Iэгъу ятэгъэгъоты. БлэкIыгъэ илъэ­сым а фэIофашIэхэм сомэ миллион 68-рэ фэдиз апэ­Iудгъэхьагъ. ТапэкIи а Iоф­шIэ­ныр лъыдгъэкIотэщт, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Ны мылъкур республикэм зэращыратырэм дакIоу, 2012-рэ илъэсым къыщыублагъэу ящэнэрэ ыкIи ащ къыкIэлъы­кIорэ сабый къызэрыхъухьэгъэ унагъохэм шъолъырым ибюджет къыхэхыгъэ сомэ мин 50 зырыз араты. Ащ дакIоу кIэлэ­цIыкIу IыгъыпIэхэр зэтегъэпсы­хьэгъэнхэм, зыныбжь имыкъу­гъэхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэным Адыгеим ипащэхэм анаIэ тет.

ЗимэфэкI хэзыгъэунэфыкIырэ бзылъфыгъэхэм къафэ­гу­шIуагъ АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. Адыгеим итворческэ купхэр зыхэлэжьэгъэхэ мэфэкI концертымкIэ Iофтхьабзэр зэ­фашIыжьыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.