Бзылъфыгъэр къаубытыгъ

Хьыкум приставхэм яфедеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм и Мыекъопэ хэушъхьафыкIыгъэ отдел зэхищэгъэ Iофтхьаб-зэхэм яшIуагъэкIэ кIэлэпIупкIэр игъом зымытырэ бзылъфыгъэу бэшIагъэу зылъыхъущтыгъэхэр къаубытыгъ.

Хэбзэгъэуцугъэм диштэу джы бзылъфыгъэм иIоф хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм зэхафыщт.

Iофтхьабзэм изэфэхьысыжьхэр

Гъэтхапэм и 1-м щегъэжьагъэу и 31-м нэс Iофтхьабзэу «Алименты — родительский долг» зыфиIорэр республикэм щыкIуагъ. Ащ кIэщакIо фэхъугъэр хьыкум приставхэм яфедеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапI ары. Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу кIэлэпIупкIэр игъом зымытыхэрэм ыкIи чIыфэ зытелъхэм хьыкум приставхэр аIукIагъэх, япшъэрылъхэр агъэцэкIэнхэ зэрэфаер афаIотагъ. Джащ фэдэу ахэм Iоф зыщашIэрэ организациехэм ябухгалтериехэм алъэныкъокIэ уплъэкIун 63-рэ зэхащагъ. ЧIыфэ зытелъхэм ямылъкухэм гъогогъу 97-рэ арест атыралъхьагъ, нэбгыри 159-рэ охътэ гъэнэфагъэкIэ къэралыгъом икIынхэ фитыщтхэп, 39-мэ административнэ ыкIи 19-мэ уголовнэ пшъэдэкIыжьхэр арагъэхьыгъэх.

Хьыкум приставхэм зэхащэгъэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ Iофи 191-рэ зэхэфыгъэ хъугъэ, кIэлэцIыкIухэм сомэ миллиони 2-рэ мин 742-рэ афызэкIагъэкIожьыгъ.

Тазырыр къыпщыныгъ

Хьыкум приставыр къызыдэгущыIэ нэуж Джэджэ районым щыпсэурэ бзылъфыгъэм телъ чIыфэр къыпщыныгъ. ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ къэралыгъо автоинспекцием къытырилъхьэгъэ сомэ мини 150-рэ хъурэ тазырыр къэралыгъом фызэкIигъэкIожьыгъ.

Административнэ хэбзэукъоныгъэхэм якодекс къыдыхэлъытагъэу бзылъфыгъэм ылъэныкъокIэ Iоф къызэIуахыгъагъ. Хьыкум пристав-гъэцэкIакIом ар ригъэблэгъагъ, изекIуакIэ зэрэмытэрэзыр, ащ кIэух дэй фэхъун зэрилъэкIыщтыр гуригъэIуагъ.

Мэфи 5-м къыкIоцI бзылъфыгъэм чIыфэр къыпщыныжьыгъ, ащкIэ Iофыр зэфэшIыжьыгъэ хъугъэ.

Хьыкум приставхэм яфедеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипресс-къулыкъу.