Бжыхьэ сурэтхэр

Бжыхьэм ехьылIэгъэ сурэтхэм якъэгъэлъэгъон Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Адыгэ Республикэм исурэтышIхэм я Союз хэт нэбгырэ 32-мэ яIофшIэгъэ 88-рэ зэхахьэм къэкIуагъэхэм алъэгъугъ.

Адыгеим исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Хъуажъ Рэмэзан, республикэм культурэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу Шэуджэн Бэлэ, сурэтышI цIэрыIохэу ЛэупэкIэ Нурбый, Бырсыр Абдулахь зэIукIэгъум къыщыгущыIагъэх. Ялъэныкъо гупсэу Адыгеим фыщытыкIэу фыряIэр сурэтышIхэм къызэраIуатэрэм мэхьэнэ хэхыгъэу иIэр къыхагъэщыгъ.

Сурэтхэм якъэгъэлъэгъуапIэ ифонд къыхахыгъэхэр, кIэу ашIыгъэхэр непэрэ щыIакIэм дештэх. Б. Воронкиным, В. Бредихиным, О. Бреславцевам, фэшъхьафхэм яIофшIагъэхэр тыкъэзыуцухьэрэ дунаим хэолъагъох. Къоджэ щыIакIэм ехьылIэгъэ сурэтэу

В. Бирюковым къыгъэлъагъорэм унагъом ищагу гукIэ удещэ. Унэр дахэ, чъыг шхъуантIэхэр, уцхэр дештэх.

М. Гъогунэкъом, Н. ЛэупакIэм, А. Бырсырым, Г. Абрэджым, Р. Хъуажъым, фэшъхьафхэм яIэшIагъэхэм искусствэм ибаиныгъэ къагъэлъагъо. Адыгэ Республикэм и Мафэ ихэгъэунэфыкIын къыдалъытэзэ, лIэужхэр зэзыпхырэ IофшIагъэхэр къызэрагъэлъагъохэрэр зэхэщакIохэм шIушIагъэкIэ афэтэлъэгъу. Къэгъэлъэгъоныр чъэпыогъум и 15-м зэфашIыжьыщт.

САХЬИДЭКЪО Нурбый.

Сурэтым итхэр: ЛэупэкIэ Нурбый, Шэуджэн Бэл, Хъуажъ Рэмэзан къэгъэлъэгъоным тегущыIэх.