Бжыхьасэхэр апхъых

Мэфэ фабэхэр къызэрэзэкIылъыкIуагъэхэр, ощхыр зэрэмакIэр Адыгеим ичIыгулэжьхэм къызфагъэфедэ, губгъохэм ащыжъот. Гъэтхэсэ лэжьыгъэм иIухыжьын ыкIэм фэкIуагъ, ащ дакIоу бжыхьасэхэри апхъых.

Тыгъэгъазэу мыгъэрэ гъатхэм пстэумкIи гектар 49411-рэ республикэм щыхалъхьэгъагъ. Ащ щыщэу 41453-рэ Iуахыжьыгъ. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ тызэрэщигъэгъозагъэм­кIэ, зы гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 15,9-рэ къы­рахыжьы. Мыгъэ тыгъэгъа­зэмрэ натрыфымрэ ом иягъэ лъэшэу аригъэкIыгъ. Муниципальнэ образованиехэр зэбгъап­шэхэмэ, зитыгъэгъазэ анахь къызэтенагъэу, анахьыбэу къизыхыжьырэр Шэуджэн ыкIи Джэджэ районхэм ячIыгулэжьхэр ары. Зы гектарым, гурытымкIэ центнер 17,6 — 17,7-рэ ахэм къы­рахы. Центнер 12-м шIозымыгъэкIыхэрэри ахэтых.

Лэжьыгъэ чылапхъэ ашIыщт натрыфыр гектар 36893-рэ хъу­щтыгъ, 27662-р аIожьыгъах. Зинатрыф нахь къызэтенагъэр Мыекъопэ районыр ары, зы гектарым, гурытымкIэ центнер 29,7-рэ ащ къыщырахыжьы.

Пынджым иIухыжьыни рагъэ­жьагъ. Красногвардейскэ, Тэ­хъутэмыкъое, Теуцожь ыкIи Шэ­уджэн районхэр ары ар зыщыхалъхьэгъагъэр. ПстэумкIи гектар 6607-рэ рагъэубытыгъагъ. Ащ ызыныкъу пIоми хъунэу, гектар 3000, Iуахыжьыгъах. ГурытымкIэ зы гектарым центнер 46,2-рэ къырахы. АщкIэ апэ итыр Шэуджэн районыр ары, зы гектарым центнер 53-м нэсэу ащ ипынджлэжьхэм къырахыжьы. Красногвардейскэ ыкIи Тэхъутэмыкъое районхэм къащырахырэр зэфэдиз — центнер 46-рэ.

Соем иIухыжьыни гъунэм рафылIагъ, гектар 10466-у халъхьэгъагъэм 8547-рэ хагъэкIыгъ. Зы гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 12,6-рэ къырахы.

Къихьащт 2019-рэ илъэсым Iуахыжьыщт бжыхьасэхэм пстэумкIи гектар 105200-рэ мыгъэ арагъэубытыщт. Ар блэкIыгъэ илъэсым халъхьэгъагъэм нахьи гектар мини 3 фэдизкIэ нахьыб. Ащ щыщэу гектар 89912-р коцы, 9532-р хьэ, тритикалем гектар 894-рэ рагъэубытыщт, кIымафэм чIыгум хэлъыщт рапс гектар 4792-рэ халъхьан гухэлъ яI.

Зибжыхьасэхэр анахьыбэр Джэджэ районыр ары, гектар 29097-рэ ащ щагъэнэфагъ. Ащ щыщэу 24312-р коцы, гектар 10635-рэ халъхьэгъах. Кощхьэблэ районым ичIыгулэжьхэми бжы­хьэ­сэ гектар 17606-у яIэм щыщэу 15406-м коц халъхьан гухэлъ яI, 3880-рэ апхъыгъах. Шэуджэн районри анахьыбэу коцыр зыщапхъыщтхэм ащыщ, бжыхьэсэ гектар 17300-м щыщэу гектар 14750-р ащ рагъэубы­тыщт. Красногвардейскэ районыр ахэм ауж ит. Ащ ичIыгулэжьхэм ябжыхьасэхэр гектар 16590-рэ мэхъу, 14400-р коцыщт.

Бжыхьасэу пстэумкIи республикэм щагъэнэфагъэм щыщэу 45315-р тичIыгулэжьхэм халъхьэгъах. Ом ымыгъэохъухэмэ, тхьамафэ горэкIэ аухын гу­хэлъ яI.

ХЪУТ Нэфсэт.