Батырхэм ямедалитIу

Дунаим самбэмкIэ изэнэкъокъу Шъачэ щыкIуагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Адыгэ Республикэм щапIугъэ нарт шъаохэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх, медальхэр къыдахыгъэх.

Пэнэжьыкъуае щыщэу Хьатхъохъу Байзэт килограмм 74-м нэс къэзыщэчыхэрэм боевой самбэмкIэ янэкъокъугъ. КIуачIэр зэрипсыхьагъэр, къулайныгъэу хэлъыр бэнапIэм къыщигъэлъэгъуагъэх. Б. Хьатхъохъур дышъэ медалым пэблэгъагъ, ау кIэух зэIукIэгъур шIуахьыгъ. ЯтIонэрэ чIыпIэр къыдихи, тыжьын медалыр къыфагъэшъошагъ.

Хьатхъохъу Байзэт спортышхом щыцIэрыIу. Дунаим и Кубок боевой самбэмкIэ Москва къыщыдихыгъ.

— Хьатхъохъу Байзэт Мыекъуапэ щеджагъ, юрист сэнэхьатым зыфигъэсагъ, — къытиIуагъ нарт шъаом итренерэу Хьабэхъу Адамэ. — Аужырэ илъэсхэм Краснодар краим ихэшыпыкIыгъэ командэ фэбанэ.

Шъачэ дунаим самбэмкIэ изэнэкъокъоу щыкIуагъэм Мудрэнэ Аслъан, кг 62-рэ, ятIонэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ.

Олимпиадэ джэгунхэу Рио-де-Жанейро щыкIуагъэхэм дзюдомкIэ дышъэ медалыр къащызыхьыгъэ Мудрэнэ Бислъанрэ Аслъанрэ зэшых, тIури Адыгэ республикэ гимназием щеджагъэх. Хъот Юныс, Хьэпэе Хьамид ятренерхэу самбэм ыкIи дзюдом зафагъасэщтыгъ.

Мудрэнэ Аслъан джырэ уахътэ ышнахьыжъэу Бислъан фэдэу Краснодар краим икомандэ фэбанэ. Гъэхъагъэ зышIыгъэ батырхэм тафэгушIо, ямедальхэми ахагъэхъонэу афэтэIо.

Сурэтхэм арытхэр: Хьатхъохъу Байзэт медальхэр къыдэзыхыгъэхэм ахэт, сэмэгумкIэ къебгъэжьэнышъ апэрэу щыт; Мудрэнэ Аслъан.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый