Батырхэм язэIукIэгъу

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр» кIэщакIо зыфэхъугъэ зэнэкъокъоу «Адыгэ хэгъэгум икIэлэ кIочIэшхомэ язэнэкъокъу» зыфиIорэр Iоныгъом и 15-м Мыекъуапэ щызэхащэщт.

Спорт Унэу урамэу Кубанскэм тетым Адыгеим атлетикэ онтэгъумкIэ ибатырхэр щызэIукIэщтых. Урысыем изаслуженнэ тренерэу Хъуажъ Мэджыдэ зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу къыхахыгъ.