Батырхэм кIуачIэр апсыхьэ

Атлетикэ онтэгъумкIэ республикэм и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ Адыгэ къэралыгъо университетым спортымкIэ и Унэ зэнэкъокъур щыкIуагъ.

Сурэтым итыр: Бэгъушъэ Руслъан Адыгеим и Кубок фэбанэ. Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Хьакурынэ Руслъан къытиIуагъ нэбгырэ 56-рэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм зэрафэбэнагъэр. Ахэр къалэхэм, къуаджэхэм къары­­кIыгъэх, яIэпэIэсэныгъэ хагъэ­хъонымкIэ амалышIухэр яIэх.

Апэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхы­гъэхэр: ЩашIэ Рустам кг 56-рэ, Хъыщт Хьазрэтбычй, кг 62-рэ, Дзэсэжъ Аслъан, кг 69-рэ, Бэгъу­шъэ Руслъан, кг 77-рэ, Мар Маргарян, кг 85-рэ, Шэуджэн Адам, кг 94-рэ, Шъэожъ Алый, кг 105-рэ.

ЯтIонэрэ чIыпIэхэр къыдэзы­хыгъэхэр: Вячеслав Панкратов, кг 56-рэ, Хьаджымэ ТIахьир, кг 62-рэ, Хьэлъакъо Батыр, кг 69-рэ, Артем Горлов, кг 77-рэ, Хьэлъакъо Долэтбый, кг 85-рэ, ДышъэкI Налбый, кг 94-рэ.

Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Сихъу Рэмэзан анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр ныбжьыкIэхэм кIуачIэр апсыхьанымкIэ, къулайныгъэр нахьышIоу агъэфедэнымкIэ мурад хэхыгъэ яIэу Iоф зыдашIэжьын зэрэфаер ары. Спорт псэуалъэхэм япчъагъэ хагъахъо, ащ дакIоу зэнэкъокъу­хэм ахэлажьэхэрэм яIэпэIэсэ­ныгъэ зыкъырагъэIэтын фае.

Килограмм 77-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп батыр 11 щызэнэкъокъугъ. Бэгъушъэ Руслъан, Артем Горловым, Дмитрий Шарновым, Борис Сохонетиным, нэ­мыкIхэм гуетыныгъэ ин къызхагъэфагъ.

— Атлетикэ онтэгъум ныбжьыкIэу хэтхэм тагъэгугъэ, — къытиIуагъ тренерэу Гъубжьэкъо Ар­сен. — Зэ­нэкъокъухэр нахьыбэрэ зэхэтщэщтых.

Пшъашъэхэри республикэм и Кубок къыдэхыгъэным фэбэ­нагъэх. Спортым пыщагъэхэм япчъа­гъэ нахьыбэ зэрэхъурэр шIукIэ къыхэтэгъэщы. Анна Умаковар Урысыем спортымкIэ има­стер хъуным пэблагъ, кан-дидатым ишапхъэхэр ригъэкъугъэх.