Баскетбол. Суперлигэм ия 2-рэ куп

Гушъхьэ кIуачIэм уегъэлъэшы

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Нефтехимик» Тобольск – 100:83 (33:18, 27:12, 20:23, 20:30).
Мэзаем и 24-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.
«Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 22, Гапошин – 28, Абызов – 14, Милютин – 9, Майборода – 11, Кочнев – 16.

Мэзаем и 23-м Мыекъуапэ ешIэгъоу щыкIуагъэм икIэух тифедэп. Пчъагъэр 80:89. Мыекъуапэ иешIэкIо анахь дэгъухэм ащыщэу Николай Ереминым шъобж хьылъэ къытыращи, зэIукIэгъум иятIонэрэ кIэлъэныкъо хэлэжьагъэп.

ЯтIонэрэ ешIэгъум «Динамэр» очко 30-кIэ «Нефтехимикым» ыпэ ишъэу уахътэ къыхэкIыгъ. Гушъхьэ кIуачIэу къапкъырыхьагъэм ти­спортсменхэр ыгъэлъэшыгъэх, теубытагъэ ахэлъэу текIоныгъэм фэбэнагъэх. «Нефтехимикым» зэIукIэгъур IэшIэхэу ыхьын имурадыгъ.

— Я 8-рэ чIыпIэм тыщыI, — къытиIуагъ «Динамэм» итренер шъхьа­Iэу, Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Зичэзыу зэIукIэгъухэм зафэтэгъэхьазыры.

«Динамэр» гъэтхапэм и 3 – 4-м Алтай краим щыIукIэщт чIыпIэ командэу «АлтайБаскетым».

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.