БамыкIхэм шъуафэсакъ!

Роспотребнадзорым и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм къызэритырэмкIэ, бамыкI зэцэкъэгъэ нэбгырэ 30 фэдиз мыгъэ Адыгэ Республикэм ит медицинэ организациехэм яолIагъэх. Ахэм азыныкъор кIэлэцIыкIу. Республикэм ит районхэм зэкIэми бамыкIхэр ащагъэунэфыгъэх.

— Мэзхэм, зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэм цIыф­хэм къызыща­кIу­­хьэ­рэ уахътэм бамыкIхэр къа­щы­хэпкIа­гъэу, джащ фэдэу хъыз­мэтшIа­пIэ­хэм ащаIыгъ псэушъхьэхэм къапахыгъэу ары нахьыбэрэм зэрэдгъэунэфырэр, — къеты Роспотребнадзорым и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм. БамыкI лъэпкъ 48-рэ фэдиз ыпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ ГъэIорышIапIэм щауплъэкIугъ. Ащ къызэрэща­IуагъэмкIэ, инфекцие зыпылъ бамыкI агъэунэфыгъэп.

ЧIыопсым къыщызыкIухьэрэ цIыфхэр нахь зыфэсакъыжьынхэу, бамыкIыр къыозымыгъэкIолIэрэ шIыкIэхэр агъэ­федэнэу специалистхэр къяджэх. Щыгъынхэр, Iэпкъ-лъэпкъыр къаплъыхьэзэ ашIынэу, бамыкIыр къызалъэгъукIэ пкъы­шъолым псынкIэу къыхахынэу ыкIи медицинэ учреждением охътэ кIэкIым къыкIоцI екIолIэнхэу ахэм аIо.

(Тикорр.).