АцIэхэр еджапIэхэм афаусыгъэх

БэмышIэу ТIопсэ районым иадминистрацие ышIыгъэ унашъом тетэу еджэпIиплIымэ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъхэм ацIэхэр афаусыгъэх.

Ар игъо шъыпкъэу щыт, Хэгъэгум и ЛIыхъужъхэм я Мафэу тыгъэгъазэм и 9-м хэд­гъэунэфыкIырэм дештэ. Хабзэр къыухъу­мэ­зэ зыпсэ зытыгъэхэм якъэбари ялIыхъужъныгъи сабыйхэм ябгъашIэмэ, ежьхэри патриот хъунхэмкIэ нахь ишIуагъэ къэ­кIощт.

Къалэу ТIуапсэ дэт я 8-рэ гурыт еджапIэм Советскэ Союзым иапэрэ космонавтэу Юрий Гагариным ыцIэ ыхьыщт. Псэу­пIэу ГъуакIо щыIэ я 12-рэ еджапIэм КодэшъхьапIэ къыщыхъугъэу, шхончэо ротэм икомандирыгъэу, Хэгъэгу зэошхом хэкIодэгъэ Тхьагъушъэ Ис­махьилэу Советскэ Союзым и ЛIы­хъу­жъыцIэ къызфагъэшъошагъэм ыцIэкIэ еджэщтых. ПсэупIэу Тенгинскэм ия 18-рэ еджапIэ пуле­метчикэу, Советскэ Союзым и ЛIы­хъужъэу Степан Су­во­­ровым, ТIуапсэ иятIо­нэрэ еджапIэ лIыгъэ­шхо къызхигъафэзэ зэогъэ морякэу, офицерэу, Советскэ Союзым и ЛIы­хъу­жъэу Борис Лях ацIэ­хэр ахьыщтых.

Ныбэ Анзор.