Афэразэх, шIукIэ афэлъаIох

БэмышIэу «Адыгэ макъэм» иредакцие къыIукIагъ муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Афыпсыпэ къоджэ псэупIэм» ипащэу К. А. ШIуцIэм къоджэдэсхэм ацIэкIэ къытхыгъэ письмэр. Ар зыфэгъэхьыгъэр къоджэ Iофыгъуабэхэм язэшIохынкIэ IэпыIэгъу къафэхъухэу, ягумэкIыгъохэр зэхэзышIэрэ цIыфхэр ары.

Натхъо Пщымаф.

Сыдигъуи, сыд фэдэрэ лъэ­хъа­ни цIыфхэм агъэлъапIэ зэдеIэжьыныр. Зиамалыр нэмыкIым IэпыIэгъу фэхъуныр лъэпкъым ишэн шъхьаIэхэм ащыщэу игъогу ар къырэкIо. А шэн-зэхэтыкIэм рэгъуазэх зигугъу къэтшIыгъэ тхыгъэм зыцIэ къыщыраIуагъэхэу Жэнэ Казбек Бэчыр ыкъор, Тыркоо Щамил Даутэ ыкъор, Бастэ Хьисэ Джанхъот ыкъор, Хъурым Казбек Азмэт ыкъор, Натхъо Пщымаф Юсыф ыкъор.

Афыпсыпэ къоджэ псэупIэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафэу къыщырахьыжьэхэрэм, Iофыгъоу къэуцухэрэм язэшIохынкIэ, къоджэдэсхэм ящыIэкIэ-псэукIэ, тIэкIу нэмыIэми, нахьышIу шIыгъэнымкIэ мыхэм алъэкI къызэрамыгъанэрэм, IэпыIэгъу къазэрафэхъухэрэм апае цIыф­хэри, къоджэ псэупIэм иадминистрации лъэшэу афэразэх. Мыхэр, хэти гъогоу, IофшIэнэу къыхихыгъэм ялъытыгъэу мэлажьэх, мэпсэух, гъэхъэгъэшIухэ­ри ашIых. Ащ дакIоу яцIыфыгъэ, яадыгагъэ нэмыкIэу зекIонхэу къафадэрэп. Ахэм афэдэ цIыф­хэр ары улъэпкъмэ, укъуаджэмэ узыгъэгушхохэрэр.

«Адыгэ макъэм» икIэгъэтхэгъу лъэхъани тэри бэрэ зафэтэгъазэ предпринимательствэм пылъ адыгэ кIалэхэм. Лъэшэуи тафэраз тызэхэзышIыкIыхэрэм, IэпыIэгъу къытфэхъухэрэм. Ахэм къагурэIо лъэпкъыр къэнэным фэшI иныдэлъфыбзэ къэухъумэгъэн, гъэлэжьэгъэн зэрэфаер. Тигуапэу къыхэтэгъэщы Афы­псыпэ къикIыгъэ тхыгъэм зыцIэ къыщыраIогъэ кIалэхэм ащыщхэр илъэс зэкIэлъыкIохэм къызэрэддеIэхэрэр. Тафэраз тэри Бастэ Хьиси, Хъурым Каз­беки яIэпыIэгъу къызэрэтлъагъэIэсыгъэмкIэ.

Афыпсыпэ щыпсэухэрэм ацIэкIи тэ тцIэкIи мыхэм тафэлъа­Iо псауныгъэ пытэ яIэнэу, ягухэ­лъышIухэр къадэхъунхэу, ящытхъу цIыфхэм аIоу бэрэ псэунхэу, лъэпкъым нахьыбэрэ ишIуагъэ рагъэкIын амал агъотынэу.

Бастэ Хьис.

Жэнэ Казбек.

Тыркоо Щамил.

Хъурым Казбек.