Арэущтэу пшIуахьыныр гухэкI

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Черноморец» Новороссийск — 0:1.
Чъэпыогъум и 21-м Адыгэ республикэ стадион шъхьаIэм щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: А. Иванников, Д. Мирошник — Ставрополь, В. Лациев — Шахты.
«Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Хьагъур, Бровчук, Катаев, Ахмедханов, Къонэ, Белов (Делэкъу, 71), Ещенко, Мамонов, Iащэ (Крылов, 77), Кадимов.
Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: Лезгинцев — 81, «Черноморец».

ЗэIукIэгъур узыIэпищэу кIуагъэ, ешIэкIэ дахэ стадионым щыт­лъэгъугъ. Виталий Бровчук гъогогъуи 2 «Черноморцэм» икъэлапчъэ лъэшэу дэуагъ. Хъагъэм Iэгуаор имыфагъэми, хьакIэхэм якомандэ гумэкIыгъохэр къыфи­хьыгъэх. УхъумакIохэу Виталий Бровчук, Хьагъур Руслъан бэрэ апэкIэ илъыщтыгъэх, ащ фэдэ ешIакIэм пагъэуцущт кIуачIэр хьакIэхэм къамыгъотэу къыхэ­кIыщтыгъ. Къонэ Амир, Антон Мамоновыр ешIапIэм ыбгъухэмкIэ щыIэхэу Iэгуаор «Черно­морцэм» икъэлапчъэ пэблагъэу атыщтыгъ, ащ щынэгъо макIэп къыпкъырыкIыщтыгъэр.

Iащэ Анзор арэущтэу къы-фа­тырэ Iэгуаом лъычъэныр, къэ­лапчъэм дидзэныр шэнышIу фэ­хъугъ. А. Iащэр ухъумакIохэм ябэнызэ ыпэкIэ лъыкIуати, М. Швагиревым къыухъумэрэ къэлапчъэм Iэгуаор дахэу шъхьэ­кIэ дидзагъ. Пчъагъэр 1:0-у хъугъэу стадионым дэс нэбгырэ пчъагъэмэ алъытагъ, ау судьям офсайд щыIагъэу унашъо ышIи, пчъагъэр 0:0-у къыгъэнэжьыгъ.

ЗэIукIэгъум ия 2-рэ едзыгъо «Зэкъошныгъэр» нахь дэгъоу ешIагъэми, «Черноморцэм» ти­къэлапчъэ Iэгуаор къыдидзагъ. Апэу къэлэпчъэбгыкъум Iэгуаор къыгъэлъэтэжьыгъ, етIанэ ухъума­кIохэм гъогогъуитIо Iэгуаор къызэкIадзэжьыгъ, ащ ыуж хъагъэм Iэгуаор щычэрэгъугъ. Лезгинцевыр тикъэлапчъэ къыдэмыоным ыпэкIэ «Черноморцэм» иешIакIо­хэм ащыщ офсайдым итыгъэу бэмэ къащыхъугъ, ау судьям ар икъоу ылъэгъугъэп.

ЕшIэгъур кIэухым зыщыфэкIощтым «Зэкъошныгъэр» «Черноморцэм» икъэлапчъэ дэжь IукIыгъэп, ау пчъагъэр зэрихъокIын ылъэкIыгъэп.

Пресс-зэIукIэр

«Зэкъошныгъэм» итренер шъхьа­Iэу Ешыгоо Сэфэрбый судья­хэм япшъэрылъхэр зэ-
ра­гъэцэкIагъэм ыгъэрэзагъэп, тиешIакIохэм гуетыныгъэ ин ахэ­лъыгъэу ылъытагъ. Зичэзыу зэ­Iу­кIэгъухэм «Зэкъошны­гъэр» афэ­хьазыр, тигъэгушIон имурад.

«Черноморцэм» итренер шъхьа­Iэу ДышъэкI Хьазрэт судья­хэм къащытхъугъэп, ау хэукъоныгъэу ашIыгъэхэр зэIукIэгъум кIэухэу фэхъущтым къемыгоуагъэу къытиIуагъ. ЕшIэгъур хьы­лъэу, гъэшIэ­гъонэу зэрэкIуагъэм уасэ фи­шIыгъ. «Зэкъошныгъэр» командэ къызэрыкIоу зэрэщы­мытыр къыхигъэщыгъ.

Я 14-рэ ешIэгъухэр

«Чайка» — «Ангушт» — 5:0, «Спартак» Вл — «Урожай» — 0:1, «Мэщыкъу» — «Волгарь» — 3:4, СКА — «Биолог» — 0:0, «Динамо» — «Спартак» Нщ — 3:1, «Легион» — «Краснодар-3» — 2:0.

ЧIыпIацIэхэр
Командэ пэпчъ ешIэгъу 13 иIагъ, СКА-р 14 ешIагъ.
1. «Урожай» — 35
2. «Чайка» — 31
3. «Волгарь» — 27
4. «Черноморец» — 24
5. «Зэкъошныгъ» — 21
6. «Биолог» — 20
7. «Легион» — 19
8. «Спартак» Нщ — 18
9. «Мэщыкъу» — 16
10. СКА — 14
11. «Спартак» Вл — 12
12. «Ангушт» — 10
13. «Краснодар-3» — 9
14. «Динамо» — 8
15. «Академия» — 6.
Чъэпыогъум и 27-м «Зэкъош­ныгъэр» Назрань щыIукIэщт чIыпIэ командэу «Ангу­штым».

Сурэтым итхэр: «Зэкъош­ны­гъэр» «Черноморцэм» дешIэ.