Апэ къызыIукIэщтхэм ащыщ

Федеральнэ программэу «Развитие внутреннего и въездного туризма» зыфиIорэр 2011 — 2018-рэ илъэсхэм ателъытагъэу аштэгъагъ. Iофыгъо шъхьаIэу ащ къыдилъытэрэр цIыфхэр зыгъэпсэфакIо зыдэкIорэ чIыпIэхэм яинфраструктурэ зэтегъэпсыхьэгъэныр ары.

АдыгеимкIэ программэм хэфагъэр зыгъэпсэфыпIэ-зыгъэхъужьыпIэу «Лэгъо-Накъэ икъэлапчъэхэр» зыфиIорэр ары. Ащ газыр ещэлIэгъэным ыкIи гъогоу екIурэм игъэпсын икIыгъэ илъэсым сомэ миллион 378,5-рэ пэIуагъэхьагъ. «Ащ щыщэу миллион 299-р -— федеральнэ гупчэм, 79,5-р республикэ бюджетым къатIупщыгъэх, — еIо Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет ипащэу Къэлэшъэо Инвер. — Адыгеир Урысыем ишъолъыр 17-у туристическэ хъызмэтым хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным пае гупчэм ахъщэу къафитIупщыгъэр зэкIэ игъом зыгъэфедагъэхэм ащыщ. Ар зэп федеральнэ къулыкъухэм япащэхэм къызэрэхагъэщыгъэр».

Къихьэгъэ илъэсым джыри сомэ миллиони 153,8-рэ республикэм къыратыщт, ахъщэр газрыкIуапIэхэм ягъэпсынрэ къушъхьэ тешъоу Лэгъо-Накъэ екIурэ гъогум ишIынрэ апэIуагъэхьащт. Джащ фэдэу автомобиль гъогухэу «Мыекъуапэ — Гъозэрыплъ» ыкIи «Дахъо — Лэгъо-Накъэ» зыфиIохэрэр зэзыпхыщтхэм Iоф дашIэнэу рагъэжьэщт.

Ростуризмэм ипащэу Олег Сафоновым къэралыгъо ахъщэ IэпыIэгъоу шъолъырхэм къаратырэр туристическэ хъызмэтым зегъэушъомбгъугъэным пэIуагъахьэмэ, зыкIэлъэIугъэхэ объектхэр рагъэпсыхэмэ ренэу зэрэлъыплъэхэрэр къыIуагъ. БэмышIэу ар Адыгеим къызэкIом, хэбзэ мылъкур зыхалъхьэгъэ чIыпIэхэр ышъхьэкIэ зэригъэлъэгъугъэх, IофшIагъэу щыIэхэм агъэрэзагъ. 2018-рэ илъэсым телъытагъэу сомэ миллиарди 3,3-рэ джыри федеральнэ гупчэм шъолъырхэм къафитIупщыщт. Ахъщэм рагъэцэкIэгъэ IофшIэнхэр тыгъэгъэзэ мазэм ауплъэкIужьыщтых.

Адыгеир апэу ахъщэ IэпыIэгъум хагъэфэщтхэм ащыщ.

ШЪАУКЪО Аслъангуащ.