Апэ ишъыгъэхэм чIанэ

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм я 22-рэ ешIэгъухэр мэлылъфэгъум и 6 — 8-м яIагъэх. ЧIэнагъэ зышIыгъэхэм «Зенит» Санкт-Петербург ащыщ.

ЕшIэгъухэр

«Анжи» — «Динамо» — 1:1, «Краснодар» — «Крылья Советов» — 1:0, «Спартак» — ЦСКА — 0:2, «Уфа» — «Ростов» — 1:0, «Урал» — «Енисей» — 3:2, «Рубин» — «Арсенал» — 0:0, «Локомотив» — «Зенит» — 1:1, «Оренбург» — «Ахмат» — 1:3.
«Зенит» ешIэгъум пчъагъэр къыщызэIуихыгъ, ау текIоныгъэр къыдихын ылъэкIыгъэп. Пчъагъэр зэфэдэ зэхъужьым, якъэлапчъэ­хэр къызэраухъу­мэщтым командэхэр нахь ыгъэгумэкIыщтыгъэх.

«Енисей» Красноярск 2:0-у «Уралым» текIощтыгъ шъхьае, зэIукIэгъум иаужырэ такъикъхэм гъогогъуищэ къэлапчъэм Iэгуаор къышIудадзагъ, пчъагъэр 3:2-у бысымхэм ахьыгъ.

«Краснодар» бэрэ ыпэкIэ илъы­щтыгъ, ау къэлапчъэм Iэ­гуаор дидзэн зилъэкIыгъэр аужырэ такъикъыр ары. Пенальтир Классон дэгъоу ыгъэцэкIагъ — 1:0.

«Спартак» апэрэ едзыгъом къэлапчъэм Iэгуаор дидзэнэу бэ­рэ чIыпIэшIу ифагъ, ау инасып къыхьыгъэп. ЦСКА-р 2:0-у зэрэтекIуагъэм дакIоу, медальхэм якъыдэхынкIэ амалэу иIэхэм къахэхъуагъ. «Ахмат» «Оренбургым» 3:1-у текIуи, чIыпIэу зыдэщыIэр зэблихъугъ. Тренер шъхьа­Iэу Рашид Рахимовым къызэ-ри­Iуагъэу, ар джыри лъыкIотэн ылъэ­кIыщт.

Зэтэгъапшэх

Мэлылъфэгъум и 9-м ехъулIэу командэхэр чIыпIэу зыдэщытхэр, очко пчъагъэу яIэр зэтэгъапшэх.

1. «Зенит» — 45
2. «Краснодар» — 41
3. ЦСКА — 40
4. «Локомотив» — 39
5. «Спартак» — 36
6. «Ростов» — 32
7. «Арсенал» — 31
8. «Ахмат» — 30
9. «Рубин» — 30
10. «Оренбург» — 29
11. «Урал» — 26
12. «Крылья Советов» — 24
13. «Динамо» — 24
14. «Уфа» — 20
15. «Анжи» — 19
16. «Енисей» — 12.

Я 23-рэ зэIукIэгъухэр

12.04
«Крылья Советов» — «Рубин»
13.04
«Енисей» — «Уфа»
«Арсенал» — «Уфа»
ЦСКА – «Оренбург»
«Ахмат» — «Локомотив»
14.04
«Динамо» — «Краснодар»
«Зенит» — «Анжи»
«Ростов» — «Спартак».

 ЕМТIЫЛЪ Нурбый.