Апэ итым IукIэщт

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купэу «Б-м» хэтхэм язичэзыу ешIэгъухэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх.Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-р» Воронеж тIогъогогъо щыIукIагъ «Кристаллым». ЕшIэгъуитIуми 3:2-у Воронеж икомандэ текIоны­гъэр къащыдихыгъ. Мыщ фэдэ ха­бзэ волейбол зэнэкъокъум хэлъ: 2:3-у ешIэгъур зышIуахьырэ коман­дэм зы очко раты; 0:3-у е 1:3-у зышIуахьырэм зы очко нэ­мыIэми ратырэп. «Динамо-МГТУ-м» очкоуи 2-р къызэрихьы­гъэм ишIуагъэкIэ финалым хэхьагъ.

— Апэрэ чIыпIэм щыI къалэу Владимир икомандэу «Владимирыр», — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм. — Адыгеим икомандэ ятIонэрэ чIыпIэр ыIыгъ.

Гъэтхэпэ мазэм и 5 — 6-м «Динамо-МГТУ-р» «Владимирым» Мыекъуапэ щыIукIэщт.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.