Апэ итым IукIэщт

Мыекъуапэ ихъулъфыгъэ волейбол командэу «Динамо-МГТУ-р» Урысыем изэнэкъокъу хэлажьэ. Зичэзыу ешIэгъухэр республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щылэ мазэм и 17 — 18-м щыкIощтых.

«Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм къызэрэтиIуагъэу, зэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп. Апэрэ чIыпIэм щыIэ «Искра» Одинцово тиешIакIохэр пэуцущтых. Медальхэр къыдэзыхыщтхэм «Динамо-МГТУ-р» ахэфэным фэшI теIоныгъэр къыдихын фае. Щылэ мазэм и 20 — 21-м Къыблэ Сахалин икомандэ Мыекъуапэ щешIэщт. «Динамо-МГТУ-р» непэ ехъулIэу ящэнэрэ чIыпIэм щыI, финалым хэхьащт командэхэм ащыщ хъунэу тегъэгугъэ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый