Апэ итхэм ащыщ

 «АГУ-Адыиф-2» Мыекъуапэ — «Ростов-Дон-2»

Ростов-на- Дону — 33:33 (14:18).

Чъэпыогъум и 10-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх.

ХьакIэхэр тапэ ишъыхэу бэрэ къыхэкIыгъ. Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэщтыгъэр: 14:18; 17:19; 21:21; 23:23; 24:26. ТикъэлэпчъэIутэу Л. Баскаковар цыхьэшIэгъоу ешIэщтыгъ. Мария Сорокинар, Анна Волковар, Маргарита Дмитриевар, нэмыкIхэри апэкIэ илъыхэзэ, хъагъэм Iэгуаор радзэщтыгъ.

Аужырэ такъикъхэм лъэшэу тыгумэкIыщтыгъ: 25:26; 27:27; 28:28; 29:30; 31:33. Анна Волковар гупчэм ащыпхырыкIи, къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ — 32:33. НэгъэупIэпIэгъуи 5 къэнагъэу «Ростов-Дон-2-м» иухъумакIохэм ащыщ шапхъэхэр ыукъуагъэх. Метри 7 хъурэ тазыр дзыгъор А. Волковам дэгъоу ыгъэцэкIагъ. Iэгуаор къэлэпчъэIутым ебгъукIуи, хъагъэм ридзагъ — 33:33.

«АГУ-Адыиф-2-м» итренер шъхьаIэу Никита Голуб, А. Волковам, Л. Баскаковам къызэрэхагъэщыгъэу, тиешIакIохэм IэпэIэсэныгъэ дэгъу къагъэлъэгъуагъ. ЗэIукIэгъу къинхэм ащымыщынэхэу гуетыныгъэшхо къызхагъэфэн алъэкIы.

Тикомандэ мыгъэ нахь тегъэгугъэ. БлэкIыгъэ илъэсым ауж къинэщтыгъ, джырэ уахътэ апэ итхэм ащыщ.

Сурэтым итхэр: «АГУ-Адыиф-2-м» иешIакIохэу Анна Волковар, Людмила Баскаковар, Дарья Щербинар.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый