Апэ итхэм ахэрэхь

Мыекъопэ футбол командэу «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу Денис Поповым гущыIэгъу тызыфэхъум, 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур зэрэрагъажьэрэм, пшъэрылъэу зыфашIыжьырэм, республикэ стадионым щыкIорэ зэIукIэгъухэм цIыф макIэ зэряплъырэм уезэгъы зэрэмыхъущтым, фэшъхьаф Iофыгъохэм ягугъу тшIыгъэ.

— Денис, тигъэзетеджэхэр, спортым пыщагъэхэр командэм хэкIыжьыгъэ ешIакIохэм, кIэу шъуштагъэхэм къакIэупчIэх.

— ХэкIыжьыгъэхэм къащезгъэжьэщт. КъэлэпчъэIутэу Шэуджэным Налщык ыгъэзэжьыгъ. Волковыр, Аушевыр, Шалбузовыр «Зэкъошныгъэм» хэтыжьхэп. Мыкъо Муратэ футбол емышIэжьынэу гухэлъ ышIыгъ. Фэшъхьаф зэхъокIыныгъэхэр тиIэщтых. Мэфэ заулэ зытешIэкIэ, джэуапыр нахь гъэунэфыгъэу къэсIощт.

— КIэу шъуштагъэхэм ацIэхэр къытфеIоба.

— Футболым хэгъозагъэхэр, яIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщырэ ныбжьыкIэхэр тштагъэх. Сергей Сечиныр «Ротор» Волгоград дэгъоу щешIэщтыгъ, къэлапчъэм Iэгуаор бэрэ дидзэщтыгъ. Никита Ковалевыр Ростов-на-Дону къитщыгъ. Анатолий Негодэ къалэу Чита щешIэщтыгъ. Никита Подьячевыр Москва хэкум къитщыгъ, нэмыкIхэм загъэхьазыры.

— Адыгэ Республикэм щапIугъэхэм шъуалъэплъэба?

— Ахэр ныбжьыкIэх, нэбгырэ заулэ къедгъэблэгъагъ. Республикэм иныбжьыкIэхэр зыщешIэхэрэ командэхэр тинэплъэгъу итых.

— ЦСКА Москва, Краснодар, Новороссийскэ якомандэхэм уащешIагъ. Опытэу уиIэр бгъэфедэнымкIэ «Зэкъошныгъэм» амалхэр щыогъотыха?

— Сытхьаусыхэныр сишэнэп. Республикэм ипащэхэм «тхьашъуегъэпсэу» гъэзетымкIи ясIожьы сшIоигъу. Дэгъоу футбол тешIэщтмэ тэры зэлъытыгъэр. Сэ тренер цIэрыIохэр сипащэхэу футбол сешIэщтыгъ, спортсмен дэгъухэм саготэу зэнэкъокъухэм сахэлажьэщтыгъ. ШIэныгъэу зэзгъэгъотыгъэр «Зэкъошныгъэм» щызгъэфедэ сшIоигъу.

— Узыфэе футболистхэр «Зэкъошныгъэм» пштагъэх. Гугъэу афыуиIэр къагъэшъыпкъэжьыщтэу олъыта?

— Ары. ГуIэм сыхэтэу къезгъэблэгъагъэхэп. ПэшIорыгъэшъэу салъыплъагъ, зэзгъэшIагъэх.

— Денис, мы упчIэр къыосымытын слъэкIыщтэп. Аужырэ илъэсхэм «Зэкъошныгъэм» футболисти 100-м нахьыбэ аштагъ, ау яешIакIэ тигъэрэзагъэп. Тренерхэм тагъэгугъэзэ уахътэр зэрэкIуагъэм ущыгъуазэба? (Джэуапыр къытыжьыным Денис Поповыр дэгуIэрэп). Хьау. Зыгорэхэр тыубынхэм пае упчIэр къыостыгъэп. ГущыIэным, нэпцI зыхэлъ гупшысэхэм тахэкIыжьынышъ, тэр-тэрэу зытымыгъэпцIэжьэу IофшIагъэу щыIэр тлъэгъунэу тыфаешъ ары.

— ЕшIакIоу къезгъэблэгъагъэхэм цыхьэ афэсэшIы. БлэкIыгъэ илъэс зэнэкъокъум я 9-рэ чIыпIэр къыдэтхыгъ. Ащ нахь лъхъанчэу тыкъемыхыщтэу гугъэ пытэ сиI.

— Къысфэгъэгъу. Стадион зэтегъэпсыхьагъэхэр тиIэх, шъуифэIо-фашIэхэр Правительствэм дэгъоу егъэцакIэх. Ауж къинэхэрэм зятымыгъапшэу,

апэ итхэм тахэфэн тлъэкIыщта?

— Клубым идиректор шъхьаIэу ХъокIо Къэплъан сыригъусэу ащ тытегущыIагъ, тапэкIэ тызэрэлъыкIотэщтым тыпылъыщт.

— Стадионым щыкIорэ ешIэгъухэм цIыф макI яплъырэр, ар гухэкI. ХэкIыпIэхэм шъуалъыхъоу къысэпIогъагъ.

— Тэрэз зыфапIорэр. Стадион дахэ тиI, шхапIэхэр къыщызэIуахыгъэх, зыгъэпсэфыгъо уахътэр щыбгъэкIощтмэ уехъопсэнэу щыт. ЕшIэкIэ дэгъу къэдгъэлъагъозэ, стадионым къыщытэплъыхэ тшIоигъу. ПкIэ амытэу цIыфхэр стадионым къыдагъэхьанхэм тыкIэлъэIу. Унагъом щыщ нэбгыри 3 — 4 зы ешIэгъум зеплъыкIэ, ахъщэу ытыщтыр макIэп. Апэрэ къекIокIыгъом ар къыщыддэхъумэ, стадионыр цIыфхэм якIуапIэ хъужьыщт.

— Ар гупшысэ дэеп, бэшIагъэу тегущыIэх.

— НахьышIум тыфэкIон тимурад.

— Сыд фэдэ футбола «Зэкъошныгъэм» къыгъэлъэгъощтыр? УхъумэкIуи 3 гупчэм итыщта?

— Командэу тызыдешIэрэм елъытыгъэу ухъумакIохэр къыхэсхыщтых. ЕшIэкIуи 3 ыпэкIэ згъэуцоуи къыхэкIыщт. КъызышIотхьын тлъэкIыщтым тыIукIэмэ, сыда ухъумэн Iофыгъохэм илыягъэу тызкIапылъыщтыр? ТапэкIэ тилъыщт, къэлапчъэм Iэгуаор зэрэдэтыдзэщт шIыкIэм тылъыхъущт.

— Апэрэ ешIэгъухэм шъуащэщына?

— Тащыщынэрэп, ау тагъэгумэкIы. Кубокым икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъоу «Биологым» бэдзэогъум и 15-м дытиIэщтым, Ермэлхьаблэ икомандэ тызэрэдешIэщтым ялъытыгъэр бэ. Тифутболистхэр зэнэкъокъум хэлажьэхэзэ, зэгурыIоныгъэм игъогу зэдытехьанхэ фае. Командэм мэхапIэу иIэхэри шIэхэу къэлъэгъощтхэу сэгугъэ.

— ТизэдэгущыIэгъу икIэух къыщыхэбгъэщы тшIоигъу гугъэмрэ IофшIагъэмрэ зэрэзэпхыгъэхэр.

— Хэукъоныгъэу сшIырэр зыдэсшIэжьэу сесагъ. ТелъхьапIэ-

хэм салъыхъущтэп, гуетыныгъэ схэлъэу Iоф сшIэщт. «Зэкъошныгъэр» ятIонэрэ купым икомандэ анахь дэгъухэм ащыщ хъун ылъэкIыщт.

— Гъэхъагъэхэр шъушIынхэу шъуфэсэIо.

— Тхьауегъэпсэу.

Сурэтым итыр: «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу Денис Поповыр.