Апэ зышъуплъыхь, етIанэ шъузэпырыкI!

ЛъэсрыкIохэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр амыукъонхэм ыкIи ахэр зыхэфэрэ гъогу хъугъэ-шIагъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм афэIорышIэрэ Iофтхьабзэу «ЛъэсрыкIо зэпырыкIыпI» зыфиIорэр джырэблагъэ зэхащэгъагъ. Ар гъогурыкIоным иинспектор ныбжьыкIэхэмрэ (ЮИД) ны-тыхэмрэ рагъэкIокIыгъ.

Инспекторхэр Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм зафагъэзагъ гъогурыкIоным ишапхъэхэр амыукъонхэу, лъэсрыкIо зэпырыкIыпIэхэм гъогур щызэпачынэу, апэ заплъыхьанышъ, благъэу къэсыгъэхэ автомобилыр зыблагъэкIыхэрэ нэужым зэпырыкIынхэу, телефоным рымыгущыIэнхэу ыкIи орэдым ремыдэIунхэу. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIухэм ящыIэныгъэкIэ ыкIи япсауныгъэкIэ, Iэтахъор тучан е зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэ кIуагъэмэ щынэгъончъэ гъогу къыхихынымкIэ ны-тыхэм пшъэдэкIыжь зэрахьырэр полицейскэхэм агу къагъэкIыжьыгъ.

Инспектор ныбжьыкIэхэм янэ-ятэхэр ягъусэхэу къагъэхьазырыгъэ тхыгъэшхохэр аIыгъхэу Адыгэкъалэ иурамхэу цIыфыбэ зыщызэблэкIыхэрэм къарыкIуагъэх, щынэгъончъэ зэпырыкIыпIэхэм афэгъэхьыгъэ сурэтэу зытырахыгъэхэр социальнэ сетьхэм къарагъэхьагъэх.