Апэрэ мафэм — нэбгыри 10

2018-рэ илъэсым иапэрэ мафэ Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ кIэлэцIыкIуи 10 къыщыхъугъ. Нэбгыри 6-р — шъэожъыех. Щылэ мазэм и 1-м сыхьатыр 00:05-м апэу дунаим къытехъуагъэр шъэожъый.

Адыгэ республикэ перинатальнэ гупчэм къызэритыгъэмкIэ, ныхэми, сабыйхэми япсауныгъэ дэгъу. Илъэс зэкIэлъыкIохэм ауж мыгъэ апэрэу илъэсыкIэ чэщым зэтIуазэхэр къэхъугъэх. Къэлэ сымэджэщым иврачхэм ащыщ иунагъу ахэр къызэрыхъуагъэхэр.

Граждан Iофхэм язытет тхыгъэнхэмкIэ (ЗАГС-м) и Мыекъопэ иотдел къызэрэщытаIуагъэмкIэ, 2017-рэ илъэсым сабый мини 2,3-рэ тикъалэ къыщыхъугъ. Ахэм ащыщэу зэтIуазэхэр — 27-рэ, щазэхэр — зы. Къэхъугъэ пчъагъэхэм узахаплъэкIэ, кIалэхэр нахьыбэх.

Анахь агъэфедэрэ кIэлацIэхэр: Артем, Михаил, Дамир, Руслъан, Амир; пшъашъэхэмкIэ — Софья, Арина, Милана. Нахь макIэу къыхахыхэрэр — Спартак, Тихон, Гордей, Ефросинья, Гупсан, Сальма.

Сабыеу къэхъухэрэм япчъагъэ нахьыбэ хъуным фэшI тикъэралыгъо пащэхэм ныхэм яамалхэр нахьышIу зэрашIыщтым ыуж итых. Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ ны мылъкум ипIалъэ джыри лъагъэкIотагъ ыкIи 2018-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу апэрэ сабыим ыныбжь илъэсрэ ныкъорэ охъуфэкIэ мазэ къэс ахъщэ IэпыIэгъоу къэралыгъом унагъом къыритыщтыгъэм къыхэхъуагъ. Шъолъырхэм мы пчъагъэр ащызэтекIы, АдыгеимкIэ ар сомэ 9325-м нэсыгъ. Узэрыпсэун плъэкIыщт анахь ахъщэ макIэу агъэнэфагъэм фэди 1,5-м мынахьыбэу унагъом ис пэпчъ къэзыгъахъэхэрэм (тишъолъыр зэрэщагъэнэфагъэмкIэ, ар сомэ 14755-рэ) ахъщэ IэпыIэгъур аIукIэщт.

IЭШЪЫНЭ Сусан.