Апэрэ классым кIощтхэм апае

ШIэныгъэм и Мафэ Адыгэ Республикэм щыпсэурэ кIэлэцIыкIухэу апэрэ классым кIощтхэм еджэнымкIэ къашъхьапэщт пкъыгъохэр къа­ратыщтых. Ащ хэ­хьэх тетрадьхэр, альбомхэр, шъо зэ­фэшъхьаф зиIэ къэлэмхэр, краскэхэр ыкIи нэмыкIыбэхэр.

Мы шIухьафтыным творчествэм пае зигугъу къэтшIыгъэ пкъыгъохэм анэмыкIэу дневник хэхьэ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ишIуфэс гущыIэхэм, дэгъоу еджэнхэу зэрафэлъаIорэм ямызакъоу, Адыгеим ыкIи ащ икъэралыгъо тамыгъэхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр ащ дагъотэщт.

Апэрэ классым кIохэрэм шIухьафтынхэр ятыгъэнхэр хэ­бзэ шIагъоу щытыгъ, илъэси­тIу­кIэ узэкIэIэбэжьмэ, ЛIы­шъхьэр кIэщакIо фэхъуи, ащ къыфа­гъэзэжьыгъ.

Iофтхьабзэу «Апэрэ классым кIорэм ишIухьафтын» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ илъэсыкIэ еджэгъум ехъулIэу набор 6300-рэ къыщэфыгъ. ШIухьафтынхэр министерствэм муниципалитетхэм атыригощэщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэри­лъытэрэмкIэ, илъэс къэс ащ фэдэ Iофтхьабзэу зэрахьэрэм апэрэу еджапIэм нэIуасэ фэ­хъурэ кIэлэцIыкIухэм гушIуагъо къызэрафихьыщтым имызакъоу, илъэсыкIэ еджэгъум кIэлэцIыкIур фагъэхьазырынымкIи унагъохэм IэпыIэгъу ар афэхъущт.