Апэрэ зэIукIэгъухэр

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу республикэ стадионэу «Юностым» щэкIо. Апшъэрэ купым хэтхэм апэрэ зэIукIэгъухэр тыгъэгъазэм и 2-м яIагъэх.

Зэнэкъокъум икъызэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм нэбгырабэ хэлэжьагъ. Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ икомитет итхьаматэу Дмитрий Щербаневыр, зэнэкъо­къум исудья шъхьаIэу Сергей Двойниковыр ешIакIохэм, футболыр зышIогъэшIэгъонхэм къафэгушIуагъэх. Псауныгъэм игъэпы­тэн, футболым зегъэушъом­бгъу­гъэным япхыгъэ Iофтхьабзэхэр нахьыбэрэ зэхащэнхэу къаIуагъ.

ЕшIэгъухэр

«Мыекъуапэ-СШОР» — «Картонтарар» — 4:1, «Урожай» — «Щагъдый» — 1:0, «Ошъутен» — «ЧIыгушъхь» — 3:1.

«Мыекъуапэ-СШОР-м» иешIа­кIохэу Роман Юрченкэм гъогогъуи­тIо, Вячеслав Шулик ыкIи Тимур Ковтуновым зырызэ хъагъэм Iэгуаор радзагъ. «Урожаим» иешIакIоу Андрей Ушениным шъхьэ­кIэ «Щагъдыим» икъэлапчъэ Iэгуаор ди­дзагъ. «Ошъутенэр» «ЧIыгушъхьэм» зыIокIэм, Джыгунэ Арсен гъого­гъуитIо, Такълый Руслъан зэ хъагъэм Iэгуаор дагъэфагъ.

ЗэIукIэгъухэм Мыекъопэ «Зэ­къошныгъэм», Ермэлхьаблэ, Краснодар, республикэм щапIугъэхэр, нэмыкIхэри ахэлажьэх. ЗэхэщакIохэм стадионыр зэтырагъэпсыхьагъ, къабзэ. Щай ешъо зышIоигъохэм афагъэстыры, ыпкIэ хэмылъэу къараты. Зызыгъэпсэфын зимурадхэм яуахътэ гъэшIэгъонэу стадионым щагъа­кIо.

ЯтIонэрэ, ящэнэрэ купхэм ахэтхэр, футболым иветеранхэр шъхьафэу зэнэкъокъух. Апшъэрэ купым ятIонэрэ зэIукIэгъухэр тыгъэгъазэм и 9-м щыкIощтых.