Апэрэ егъэджэнхэр зэхащагъэх

Проектэу «КIэугъоекIо апшъэрэ еджапI – Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университет» зыфиIорэм имэхьанэ, ар зыфэгъэ­хьыгъэм мы еджапIэм иIофышIэхэмрэ «Майкопводоканалым» щылажьэхэрэмрэ фырагъэджагъэх.

Проектым епхыгъэ мэфищ егъэджэнхэр мыгъэ апэрэу зэхащагъэх ыкIи зэрифэшъуа­шэу ахэр рагъэкIокIыгъэх. ЫпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ проектыр зыфэдэр, ащ шIуа­гъэу къытыщтыр нэбгыри 10 хъурэ купым къыфаIотагъ.

«КIэугъоекIо апшъэрэ еджапI – Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университет» зыфиIорэ проектым пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр еджапIэр на­хьышIоу зэрэбгъэIорышIэн плъэ­кIыщт шIыкIэхэр къыхэхыгъэнхэр, кIэлэегъаджэхэм ыкIи студентхэм IэпыIэгъу афэхъугъэ­ныр, гумэкIыгъоу къэуцухэрэр псынкIэу дэгъэзыжьыгъэнхэр ыкIи учреждением интеллектуальнэ амалэу IэкIэлъхэр ыгъэфедэнхэ ылъэкIыныр ары.

Проектнэ офисэу «IофшIэнхэм яфабрик» зыфиIоу университетым щагъэпсыгъэм проектым щыфырагъэджагъэх. Мэфищым къыкIоцI джэгукIэ шъуашэм илъэу производственнэ процессхэу «Семь видов потерь», «Стандартизированная работа» ыкIи нэмыкIхэм ямодульхэр ныбжьыкIэхэм зэрагъэшIагъ, производствэм зыфагъэнэIо­сагъ. Еджэн мэфищыр къызаухым, квалификациеу яIэм зэрэхагъэ­хъуагъэр къэзыушыхьатырэ тхылъхэр зэкIэми аратыгъэх.