Апэрэу Мыекъуапэ щыкIуагъ

Урысые Федерацием и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ Адыгэ Республикэм икритериум апэрэу щызэнэ­къокъугъэх. ЗэIукIэгъухэм Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Хабаровск, Омск, нэмыкIхэм къа­рыкIыгъэхэр ахэлэжьагъэх.

Мэлылъфэгъум и 19 — 20-м кушъхьэфэчъэ спортым яIэпэIэ­сэныгъэ спортсменкэхэм къыща­гъэлъэгъуагъ. Апэрэ мафэм критериумыр гъогогъу 80 хъураеу къакIугъ. ЯтIонэрэ мафэми ащ фэдиз къызэранэкIыгъэр. ТекIо­ныгъэр зыхьыщтыр къэшIэгъуаеу щытыгъ.

Санкт-Петербург щыщ пшъа­шъэу Александра Черкинам апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Адыгэ Республикэм щыщхэу Алена Журба ятIонэрэ, Елизавета Гончаровам ящэнэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх.

Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Ирина Михайловар, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Владимир Бугольцевыр, Адыгэ ­Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ иеджа­пIэ ипащэу Анатолий Лелюк, тре­нер-кIэлэегъаджэхэр Урысыем и Кубок фэбэнагъэхэм афэгушIуа­гъэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм медальхэр, шIу­хьафтынхэр аратыжьыгъэх.

Ирина Михайловам зэрэхигъэу­нэ­фыкIыгъэу, Калининград, Санкт-Петербург къащыублагъэу Хабаровскэ, нэмыкI къалэхэм къары­кIы­гъэхэр медальхэм афэбэна­гъэх. Адыгеим ичIыопс зэкIэми лъэшэу агу рихьыгъ. Жьыр къа­бзэ, къушъхьэхэр дахэх, псыхъо­хэм ячъэ макъэ уедэIузэ зыо­гъэпсэфы. Республикэм имамыр псэукIэ уегъэгушхо.

— Урысыем и Кубок икъыдэ­хын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур апэ­рэу республикэм зэрэщызэхэтщагъэм тегъэгушхо, — зэдэ­гущыIэгъур лъегъэкIуатэ Анатолий Лелюк. — Тарихъым хэхьэгъэ хъугъэ-шIагъэр тщыгъупшэжьыщтэп.

— ЯтIонэрэ чIыпIэр къызэрэ­дэсхыгъэм фэшI титренерхэм, зэ­Iу­кIэгъум изэхэщакIохэм «тхьа­шъуегъэпсэу» ясIожьы сшIогъу, — къытиIуагъ Алена Журба.

Адыгэ Республикэр кушъхьэ­фэчъэ спортымкIэ гупчэ зэрэ­хъугъэр тигуапэу тэри къыхэтэ­гъэщы.

Сурэтхэр зэнэкъокъум къыщытетхыгъэх.