Апэрэу Мыекъуапэ щызэхащэщт

Муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мые-къуапэ» культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьэбзэ гъэшIэгъон Адыгеим икъэлэ гупчэ щызэхищэнэу егъэнафэ.

Пчэндэхъу набгъохэм афэгъэхьыгъэ апэрэ къэлэ фестивалыр паркым мэлылъфэгъум и 1-м щызэхащэщт. Бзыухэм я Дунэе мафэ ар фэгъэхьыгъэщт.

Фестивалым изэхэщакIохэм зэрагъэнафэрэмкIэ, пшъэрылъ шъхьаIэу ащ иIэр тичIыопс икъэухъумэн, бзыухэм япхыгъэ гумэкIыгъохэм цIыфхэм анаIэ тырадзэным фэщэгъэнхэр, пчэндэхъу нэбгъо анахь дахэ, гъэшIэгъон зышIыхэрэр къыхагъэщынхэр, ахэр шIухьафтынкIэ агъэгушIонхэр ары.

Фэе пстэури фестивалым хэлэжьэнэу зэхэщакIохэм къырагъэблагъэ. КIэлэцIыкIухэми, зыныбжь хэкIотагъэхэми яIофшIагъэхэр къырахьылIэнхэ алъэкIыщт.

IофшIэгъэ анахь дэгъухэр дипломхэмкIэ, шIухьафтынхэмкIэ къыхагъэщыщтых. Зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм зэкIэми дипломхэр аратыщтых. Фестивалыр заухыкIэ, пчэндэхъу набгъоу ашIыгъэхэр къэлэ паркым дэт чъыгхэм апалъэжьыщтых.

Фестивалым зыкъыщыбгъэлъэгъоным пае унашъоу пылъым нэIуасэ зыфэпшIын ыкIи узэрэхэлэжьэщтым гъэтхапэм и 24-м нэс Iофтхьабзэр зэхэзыщэрэр щыбгъэгъозэн фае.

Iофтхьабзэм шапхъэу пылъхэр муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» иофициальнэ сайт итых.

(Тикорр.).